PUBLICATION

Publikasjonsnummer

OR.20.07

Publiseringsår

2007

Publication type

Report

LCA av emballasjesystem med fokus på behandling av brukt emballasje

Ved hjelp av livsløpsmetodikk basert på ISO-standardene 14040-43, er det gjennomført følgende miljøanalyser:

  1. Analyse av ulike behandlingsformer for distribusjonsemballasje
  2. Analyse av forbrukeremballasje med ulik materialintensitet
  3. Følsomhetsberegninger av transportens betydning

Hovedkonklusjonene som kan trekkes fra studien er:

  • Materialgjenvinning er miljømessig bedre enn energigjenvinning i alle undersøkte miljøkategorier for papp og i 3 av 5 kategorier for plast.
  • Plastboks som forbrukeremballasje viser bedre miljøprestasjon enn glasskrukke som følge av lavere vekt.
  • Materialgjenvinning av plastboksen gir best miljøprestasjon for 4 av 5 analyserte miljøpåvirkningskategorier.
  • I analysene er det lagt inn ’én loop’ i materialgjenvinningsalternativene, noe som medfører at potensialet for ytterligere miljøgevinst ved påfølgende material- og/eller energigjenvinning ikke er inkludert.
  • Følsomhetsanalyser viser at resultatene er robuste i forhold til transport, både når det gjelder avstander og ulike datakilder.

 

SHARE THIS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

AUTHORS