PUBLICATION

Publication number

OR.09.18

Publication year

2018

Publication type

Report

KlyngECOworking

Samlokalisering med klyngeeffekter

Østfoldforskning AS har på oppdrag fra Blender Collective SA bidratt i VRI bedriftsprosjektet «KlyngECOworking – samlokalisering med klyngeeffekter. Prosjektet har omfattet kunnskapsinnhenting om ulike typer coworking-spaces og hvordan disse kan bidra til innovasjon og nyskaping på tvers av aktører. Prosjektet er relatert til at Blender Collective SA på søknadstidspunktet var en nyetablert bedrift som bygde på og var en videreføring av næringsklyngen Arena Magica. Blender Collective er i ferd med å etablere flere coworking spaces i Østfold. Blender ønsket derfor et kunnskapsgrunnlag for å ta frem et hovedprosjekt som kan frembringe nye og bedre metoder og løsninger for samarbeidsbasert innovasjon som gir økt verdiskaping for bedriftene som er samlokalisert i en coworking.

 

I tillegg til å hente frem kunnskap om ulike typer coworking-spaces ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene av Blender. Resultatene av denne spørreundersøkelsen er inkludert i rapporten.

 

Resultatene fra dette VRI bedriftsprosjektet ble benyttet i utformingen av en hovedprosjektsøknad som ble sendt inn i februar 2018 til Oslofjordfondet. Hovedprosjektsøknaden fikk tittelen: Fremragende samarbeidsplasser – hvordan bedriftsnettverk kombinert med strategisk samlokalisering kan styrke vekst og nyskaping (FREMSAM).