PUBLICATION

Publication number

OR.14.17

Publication year

2017

Publication type

Report

Klimavirkninger av ikke-skogbasert bioenergi

Litteratur- og LCA-studie

Det finnes en rekke ikke-skogbaserte biomasser som kan benyttes til energiformål i Norge i dag. I denne rapporten anslås en realistisk mengde energiprodukter fra ikke-skogbaserte biomasser å være ca 5 TWh av ulike endeprodukter med dagens teknologi i et mellomlangt tidsperspektiv. Denne mengden kan økes dersom dyrking av mikro- og makroalger til energiformål utvikles.

Ikke-skogbaserte biomasser bør benyttes til energiformål der de gir lavest klimavirkning i verdikjeden og samtidig er gode alternativer til fossile energikilder. Produksjon av biodrivstoff som erstatning for fossile drivstoff gir derfor størst potensial for å redusere klimagassutslipp i et land som Norge, som har en vannkraftdominert elektrisitetsproduksjon med langt lavere bidrag til klimavirkninger enn om biomasse skal brukes til slikt formål.

Det er større spredning i klimavirkninger per MJ innenfor hver av flere av biomassekategoriene enn det er mellom medianverdier for ulike biomassekategorier, hvilket indikerer at det er viktigere hvordan biomassene tas i bruk enn akkurat hvilken biomasse som tas i bruk. Dette betyr at det er viktigere å velge riktig kombinasjon av biomassetype og omformingsprosess enn å legge opp til å støtte bestemte energiprodukter.

Økt produksjon av biogass til drivstofformål fra flere ulike avfallsstrømmer er forholdsvis enkle tiltak med gode resultater for klimavirkning. Sidestrømmer fra landbruket og avfall- og restprodukter fra næringer kan i større grad benyttes til energiformål, men det er viktig å påse at det ikke skjer på bekostning av andre formål som mat og fôr. Økt utnyttelse av varme fra avløpsvann kan gi relativt stor varmeproduksjon med lave klimavirkninger. Energi- og oljevekster har dårlige vekstvilkår i Norge og er begrenset av konkurranse mot nyttbart jordbruksareal til mat- og fôrformål. Økt dyrking av slike vekster kan lede til uønskede klimavirkninger gjennom direkte og indirekte arealbruksendringer. Torv er inkludert i denne studien, men er ikke anerkjent som en fornybar ressurs i Norge og er det heller ikke av IPCC.

 

Du finner rapporten på NVEs hjemmeside eller ved å trykke på knappen under.