Projects

NORSUS is a member of the ETAG consortium (European Technology Assessment Group), led by Karlsruhe Institute of Technology (KIT), that recently won a tender bid to the European Parliament’s STOA panel (Panel for the Future of Science and Technology). The project will advise the European Parliament on The role of R&I in ensuring a safe and sustainable supply of Critical Raw Materials in the EU. The project group is led by Fraunhofer ISI, and consists also of the Austrian Academy of Sciences Institute of Technology Assessment (ITA).

The project will build on the new European Critical Raw Materials Act and will assess different policy options related to research and innovation to support the implementation of the Act.

The report from the project will be presented to the European Parliament in the beginning of July this year.

Målsetningen til Circulizer er å forbedre sirkulariteten mellom blå og grønn sektor. Prosjektet skal øke kunnskapen om bruk av marine restråstoffer slik som fiskeslam og fiskeensilasje til biogass- og biorestproduksjon.

Både i Norge og i EU er det politiske mål om å øke biogassproduksjonen de nærmeste årene. En økning i produksjon av biogass vil også gi økning i produksjon av biorest. En god utnyttelse av bioresten er nøkkelen til et sirkulært system der de nyttige næringsstoffer kan gjenvinnes. Biorest kan potensielt representere en stor kostnad for biogassanleggene dersom det ikke er markedsaksept for bruk av biorest som gjødsel.

I Norge skal mange av de nye biogassanleggene bruke marine restråstoffer til biogassproduksjon. Dette er relativt unikt for Norge, og det finnes derfor lite dokumentasjon på hvordan disse råstoffene påvirker bioresten. En av de største barrierene for økt biogassproduksjon er skepsis relatert til kvalitet og miljørisiko ved bruk av biorest som gjødsel.

Prosjektet undersøker hvordan bruk av marine restråstoffer til biogassproduksjon påvirker den anaerobe utråtningsprosessen og kvaliteten til biorest som gjødsel. Prosjektet skal beregne potensielle miljøgevinster ved å erstatte mineralgjødsel med biogjødsel fra biorest. Videre skal prosjektet utforske hvordan forskningsbasert kunnskap og erfaringer om bruk av biorest kan bli kommunisert til gårdbrukere slik at dette medfører endringer i gjødselpraksis.

Prosjektet ledes av NORSUS og gjennomføres i samarbeid med forskningsmiljøene NIBIO, NMBU, Norsøk og Havforskningsinstituttet, i tillegg til aktører som representerer hele verdikjeden: råstoffleverandører, biorestprodusenter og brukere av biorest.


Meld deg på Circulizer nyhetsbrev

* indicates required

The project SynoProtein (Carbon capture from syngas to Single Cell Protein (SCP) and use as fish feed Ingredient) started on September1st and it will end by March 2028.

Synoprotein is funded by the Horizon Europe programme under the call-JU-CBE-2022 (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking).

The project’s coordinator is WAI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS. WAI is a Norwegian technology company developing and implementing environmental technologies within wastewater treatment, bio-sludge treatment, nutrients and resources recovery, hazardous waste and soil remediation and aquaculture.

The main objective of SynoProtein is to develop and demonstrate a novel carbon-negative process that enables high value creation from sawmill by-products through carbon capture and use (CCU). The aim is to establish a sawmill by-products valorisation process in a continuous flow system at a pilot scale with a production capacity of 5 kg/day for Single Cell Protein (SCP) and biochar each (dry weight). Innovative processes are developed using forest residues to be converted to single cell protein for fish feed ingredients as alternative to the traditional climate and energy intensive soybean and resource-limited wild fish protein production and to biochar production for animal feed.  11 partners from four different European countries (Norway, Denmark, Sweden, and Germany) are part of the consortium representing industry, academia, and research institutes. For more information about the project see: https://www.cbe.europa.eu/projects/synoprotein

NORSUS is responsible for assessesing the potential environmental and social impacts of the novel SynoProtein solution by using environmental and social Life Cycle Assessment (LCA) methodologies. Data will be collected in the consortium from lab scale to pilot plant and published by the end of the project in European platforms. Comparison with the state-of-the-art of the technologies will also be established. Several environmental impact categories such as climate change, water scarcity, resource scarcity and biodiversity will be investigated. In addition, NORSUS will use the Responsible Research & Innovation (RRI) framework and will employ methods for involving the public in the development of the Synoprotein biobased value chains.

We acknowledge that the project is supported by the Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE-JU) and its members under Grant Agreement No. 101112345.

EarthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd som går over 8 år og er bevilget 220 millioner kroner i støtte. Senteret er landsomfattende, og vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser, inkludert forurenset masse og bruk av deponier. Prosjektet skal se på økonomisk og miljømessig forsvarlig forvaltning av overskuddsmasser (stein, løsmasser, organisk) f.eks. fra store infrastrukturprosjekter, og masser som allerede er lagt på deponi. I dag er det lite eller ingen insentiver eller krav for gjenbruk eller nyttiggjøring av disse massene og negative klima- og miljøeffekter fra slike prosjekter kan bli betydelige. Målet er å få på plass systemer for å utnytte disse ressursene.

NMBU er prosjekteier og leder prosjektet som består av 33 prosjektpartnere fra privat, offentlig og kommunal sektor, inkludert NORSUS. NORSUS har flere oppgaver i prosjektet, bl.a. har vi jobbet med mudringsproblematikken i Fredrikstad.

Her finner du rapporten Sirkulær massehåndtering Sjøgata, Bodø

In 2019, the City of Oslo local authority took the decision to phase out all unnecessary disposable plastic items from its operations. In addition, a disposable plastics directive is to be introduced nationally in 2021, which will concern one of many disposable plastic articles. There is a need within the local authority for a body of knowledge that identifies the most environmentally friendly alternatives to disposable plastic items, with a focus on the 10 most purchased products in this category. This concerns all those working within the municipality's operations who buy in disposable products, and particularly those at service locations. Life cycle analysis (LCA) as a tool is well-suited for comparing the environmental presentation of different materials and products. In this project, LCA will be employed as a basis for creating this body of knowledge. This will be achieved by first identifying and defining the functions to be fulfilled by the various products, and then calculating the environmental footprint throughout the life cycle of the products for the different materials (current disposable plastic as well as alternative solutions / other materials) as a comparison.

It is the goal of administrative authorities to increase the production of biogas, however this will at the same time lead to an increase in amounts of bio-waste. The economy, greenhouse gas emissions and the resource efficiency of the value chain will all gain substantial benefit from the good management of bio-residue, but the requirement to make provision for bio-residue has been shown to create a significant barrier for several Norwegian biogas plants.
There are a number of locations in the country where biogas plants are being established. Here, production will be based on new raw materials such as fish silage and fish sludge, as well as livestock manure. There is limited knowledge regarding the way these raw materials affect the quality of bio-residues, both in terms of nutrient content and the content of undesirable substances.
The intention of the project “Bio-residues from new marine raw materials and livestock manure” is as follows: Usage recommendations for agriculture will contribute a wider knowledge base, both with regard to the way the new raw materials for biogas production affect the quality, and in communicating existing knowledge to agriculture. This will be achieved by obtaining information from existing facilities and carrying out sampling and analysis of the bio-residue at new facilities. A bio-residue guide for agriculture will then be produced which will summarise the advantages and disadvantages, areas of application and limitations for bio-residues from various raw materials.
In addition, the project will scale up the knowledge from individual facilities to a national level as well as developing a national recommendation for the use of various bio-residue products on the basis of their location and quality.

Rapporter fra prosjektet

Biorest fra marine råstoffer og husdyrgjødsel: Klimapåvirkning og gjenvinning av nitrogen og fosfor (NORSUS).

Biorest fra marine råstoffer: Kjemisk sammensetning og gjødselkvalitet (NIBIO)

Dette prosjektet skal undersøke hvordan man beregner sirkularitet for aluminium og andre materialer.

The project aims to create new knowledge on degradability and potential for unintentional spread and accumulation in the environment of biodegradable and compostable plastic materials, which are currently used or likely to see increased use in Norway.


Prosjektet skal også vurdere bærekraftsperspektiver ved bruk av bionedbrytbar plast sammenlignet med konvensjonell plast, herunder forsøpling og spredning av ikke-nedbrytbare rester, forbrukeradferd, samt material- og ressursbruk.


Three main research areas will be developed during the project, the first on degradation of biodegradable mulch films in soils under Nordic conditions, the second on fate of biodegradable and compostable plastic materials in waste streams, and the third providing a life-cycle perspective on biodegradable plastic materials in both agriculture and waste streams. Project owner an coordinating research manager: NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Other partners: NORSUS, Grønt Punkt Norge, SIMAS IKS, Norsk Landbruksrådgivning og Landfiks.

Website for the project here.

Kari-Anne Lyng from NORSUS participates as the Norwegian representative in International Energy Agency (IEA) Task 37 Energy from biogas in the period 2020-2021.

Task 37 is an international group working for dissemination of knowledge regarding biogas across the member states. I the period 2019-2021 the following topics are prioritised:

  1. Energy Systems: Biomethane as a transport fuel/Technical requirements for integration of biogas systems into the energy system.
  2. Sustainability and Environment: Green gas certification & sustainability criteria/Good Management Practice of the anaerobic digestion facility.
  3. Integration of anaerobic digestion into processes: Integration of anaerobic digestion into agricultural sector/Increasing the range of feedstocks for anaerobic digestion/Integration of anaerobic digestion into biorefineries

IEA Bioenergy Task 37 develops technical reports about different topics related to biogas, presents case stories for inspiration, and collates statistics and information about biogas and production and use of biogas in each member state.

The Norwegian participation in IEA Bioenergy Task 37 is financed by Enova and by the members of the Norwegian reference group: Greve Biogass, Biokraft Skogn, Biogass Oslofjord, VEAS, NIBIO and Innovation Norway. Read mor about IEA Bioenergy Task 37.

På oppdrag for Quantafuel skal NORSUS studere materialstrømmen av plast til gjenvinning fra Norge til det ender opp som kjemikalie til bruk i nye produkter. Det skal kvalifiseres hvilke mengder som på denne måten kan gå til materialgjenvinning og også gjøres en miljømessig livsløpsvurdering (LCA) av behandlingssystemet.