Projects

EarthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd som går over 8 år og er bevilget 220 millioner kroner i støtte. Senteret er landsomfattende, og vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser, inkludert forurenset masse og bruk av deponier. Prosjektet skal se på økonomisk og miljømessig forsvarlig forvaltning av overskuddsmasser (stein, løsmasser, organisk) f.eks. fra store infrastrukturprosjekter, og masser som allerede er lagt på deponi. I dag er det lite eller ingen insentiver eller krav for gjenbruk eller nyttiggjøring av disse massene og negative klima- og miljøeffekter fra slike prosjekter kan bli betydelige. Målet er å få på plass systemer for å utnytte disse ressursene.

NMBU er prosjekteier og leder prosjektet som består av 33 prosjektpartnere fra privat, offentlig og kommunal sektor, inkludert NORSUS. NORSUS har flere oppgaver i prosjektet, bl.a. har vi jobbet med mudringsproblematikken i Fredrikstad.

In 2019, the City of Oslo local authority took the decision to phase out all unnecessary disposable plastic items from its operations. In addition, a disposable plastics directive is to be introduced nationally in 2021, which will concern one of many disposable plastic articles. There is a need within the local authority for a body of knowledge that identifies the most environmentally friendly alternatives to disposable plastic items, with a focus on the 10 most purchased products in this category. This concerns all those working within the municipality's operations who buy in disposable products, and particularly those at service locations. Life cycle analysis (LCA) as a tool is well-suited for comparing the environmental presentation of different materials and products. In this project, LCA will be employed as a basis for creating this body of knowledge. This will be achieved by first identifying and defining the functions to be fulfilled by the various products, and then calculating the environmental footprint throughout the life cycle of the products for the different materials (current disposable plastic as well as alternative solutions / other materials) as a comparison.

It is the goal of administrative authorities to increase the production of biogas, however this will at the same time lead to an increase in amounts of bio-waste. The economy, greenhouse gas emissions and the resource efficiency of the value chain will all gain substantial benefit from the good management of bio-residue, but the requirement to make provision for bio-residue has been shown to create a significant barrier for several Norwegian biogas plants.
There are a number of locations in the country where biogas plants are being established. Here, production will be based on new raw materials such as fish silage and fish sludge, as well as livestock manure. There is limited knowledge regarding the way these raw materials affect the quality of bio-residues, both in terms of nutrient content and the content of undesirable substances.
The intention of the project “Bio-residues from new marine raw materials and livestock manure” is as follows: Usage recommendations for agriculture will contribute a wider knowledge base, both with regard to the way the new raw materials for biogas production affect the quality, and in communicating existing knowledge to agriculture. This will be achieved by obtaining information from existing facilities and carrying out sampling and analysis of the bio-residue at new facilities. A bio-residue guide for agriculture will then be produced which will summarise the advantages and disadvantages, areas of application and limitations for bio-residues from various raw materials.
In addition, the project will scale up the knowledge from individual facilities to a national level as well as developing a national recommendation for the use of various bio-residue products on the basis of their location and quality.

Dette prosjektet skal undersøke hvordan man beregner sirkularitet for aluminium og andre materialer.

The project aims to create new knowledge on degradability and potential for unintentional spread and accumulation in the environment of biodegradable and compostable plastic materials, which are currently used or likely to see increased use in Norway.


Prosjektet skal også vurdere bærekraftsperspektiver ved bruk av bionedbrytbar plast sammenlignet med konvensjonell plast, herunder forsøpling og spredning av ikke-nedbrytbare rester, forbrukeradferd, samt material- og ressursbruk.


Three main research areas will be developed during the project, the first on degradation of biodegradable mulch films in soils under Nordic conditions, the second on fate of biodegradable and compostable plastic materials in waste streams, and the third providing a life-cycle perspective on biodegradable plastic materials in both agriculture and waste streams. Project owner an coordinating research manager: NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Other partners: NORSUS, Grønt Punkt Norge, SIMAS IKS, Norsk Landbruksrådgivning og Landfiks.

Website for the project here.

Kari-Anne Lyng from NORSUS participates as the Norwegian representative in International Energy Agency (IEA) Task 37 Energy from biogas in the period 2020-2021.

Task 37 is an international group working for dissemination of knowledge regarding biogas across the member states. I the period 2019-2021 the following topics are prioritised:

  1. Energy Systems: Biomethane as a transport fuel/Technical requirements for integration of biogas systems into the energy system.
  2. Sustainability and Environment: Green gas certification & sustainability criteria/Good Management Practice of the anaerobic digestion facility.
  3. Integration of anaerobic digestion into processes: Integration of anaerobic digestion into agricultural sector/Increasing the range of feedstocks for anaerobic digestion/Integration of anaerobic digestion into biorefineries

IEA Bioenergy Task 37 develops technical reports about different topics related to biogas, presents case stories for inspiration, and collates statistics and information about biogas and production and use of biogas in each member state.

The Norwegian participation in IEA Bioenergy Task 37 is financed by Enova and by the members of the Norwegian reference group: Greve Biogass, Biokraft Skogn, Biogass Oslofjord, VEAS, NIBIO and Innovation Norway. Read mor about IEA Bioenergy Task 37.

På oppdrag for Quantafuel skal NORSUS studere materialstrømmen av plast til gjenvinning fra Norge til det ender opp som kjemikalie til bruk i nye produkter. Det skal kvalifiseres hvilke mengder som på denne måten kan gå til materialgjenvinning og også gjøres en miljømessig livsløpsvurdering (LCA) av behandlingssystemet.

The BioValueChain model was a three year long research project financed by the Norwegian Research Council. The purpose of the project was to contribute to developing efficient biogas value chains, both in terms of environmental and economic efficiency, and to describe how the framework conditions affect the biogas production in Norway.

The project has:

  • Developed and tested models for the calculation of environmental impacts of different configurations of biogas value chains
  • Developed economic models for actors in the value chain to test the economic sustainability and the effect of existing framework conditions, and to evaluate potential effects of political measures
  • Compared Norwegian and Danish biogas value chains with regards to framework conditions and economic measures
  • Developed an optimisation model for economy and greenhouse gas emissions reductions for livestock manure resources in a region in terms of biogas production at farm scale and centralised plants

Publications:

Biogassproduksjon fra matavfall og møkk fra ku, gris og fjørfe. Fase IV

The BioValueChain model: a Norwegian model for calculating environmental impacts of biogas value chains

Relation between greenhouse gas emissions and economic profit for different configurations of biogas value chains: A case study on different levels of sector integration

Optimised biogas production from the co-digestion of sugar beet with pig slurry: Integrating energy, GHG and economic accounting

The implications of economic instruments on biogas value chains: a case study comparison between Norway and Denmark

Optimising Anaerobic Digestion of Manure Resources at a Regional Level

PhD thesis: Reduction of environmental impacts through optimisation of biogas value chains : drivers, barriers and policy development

Formålet bak prosjektet er å øke biogassproduksjonen i Norge. Dette skal skje gjennom å skape miljø- og ressursmessig optimale verdikjeder for biogass, samt styrke markedsposisjonen for biogass og biogjødsel.

Biogassproduksjon med utnyttelse av biogass som drivstoff for kjøretøy og produksjon av biogjødsel, er en god utnyttelse av våtorganisk avfall og gjødsel. For å sikre bærekraftige verdikjeder for biogass og biogjødsel er det viktig å både øke tilgangen på substrater (ressurser), sørge for effektiv produksjon, god utnyttelse av biogassen og biogjødsla, at kvaliteten på biogjødsla er tilstrekkelig for bruk i matproduksjon og at miljø- og ressurseffektiviteten av biogass og biogjødsel er godt dokumentert og sporbar i markedet.

I prosjektet skal det arbeides for å øke tilgangen på substrat fra ulike sektorer, det skal gjennomføres analyser og systemer som sikrer kvalitet på biogjødsel gjennom sporbarhet i verdikjeden skal etableres. Det skal også utvikles og vurderes løsninger for å utnytte CO2-gassen fra biogassproduksjon som erstatning for fossil CO2. Basert på livsløpsanalyser av biogassens verdikjeder skal det også utvikles systemer for miljødeklarering av biogass, som skal benyttes av sektoren i markedsføring av biogass og biogjødsel. Til slutt skal det utvikles systemer for opprinnelsgarantier for biogass som inngår i blanding med naturgass.

Prosjekteier for Bærekraftig Biogass er Greve Biogass AS i Tønsberg, og partnere er Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune, Lindum i Drammen, Skagerak Naturgass i Tønsberg, Oslo Vann og Avløp, AirLiquid i Frankrike, BAMA-gruppen og Avfall Norge.

Forskningsaktivitetene i prosjektet ledes av Østfoldforskning i samarbeid med NIBIO, NMBU, Tel-Tek, Høgskolen i Sørøst-Norge og Lunds Universitet. Prosjektet har en total kostnadsramme på 22,8 mill kroner, hvorav 8,8 mill NOK kommer fra Norges Forskningsråd, EnergiX-programmet.

Se prosjektets hjemmesider: http://grevebiogass.no/baerekraftig-biogass/

The goal is to ensure material and energy resources in the industrial cluster at Øra (Norway) are utilized as efficiently as possible by increased interaction between the companies. A dynamic resource database is developed for the entire Øra cluster. Different industrial development projects is established to contribute to reduced resource losses, shared resources and increase environmental and resource efficiency in the area. New methods and models for business development will be developed through cooperation and collaboration to promote industrial symbiosis and circular economy in practice.

.
.
og mellom bedrifter, offentlige selskaper og offentlig forvaltning. Det skal utvikles og implementeres en dynamisk og oversiktlig ressursdatabase og ressurskart samlet for hele Øra-området i en web-basert. Det skal gjennomføres industrielle utviklingsprosjekter som kan bidra til teknologiske løsninger som gjør det mulig å redusere ressurstap, dele overskuddsressurser og øke miljø- og ressurseffektiviteten i området
.

.