Projects

Ny generasjon småposer basert på
bærekraftige råvarer. Småposer for frukt/grønnsaker og bakervarer solgt i løsvekt til norsk dagligvarehandel er i dag basert på fossil PE.
Ideen er å undersøke hvilke råvarealternativer som er mest bærekraftig, der målet er å sikre at overgang fra fossil PE faktisk blir mer bærekraftig.
Gjennom forprosjektet vil vi definere kunnskapsstatus omkring bærekraftsprofilen til de aktuelle råvarealternativene
for småposer, hvilke miljøindikatorer som er mest relevant i en slik bærekraftsvurdering, eventuelle kunnskapshull i
eksisterende litteratur samt utvikle gode forskningsutfordringer for et videreførende prosjekt.

Omstilling fra dagens lineære til morgendagens sirkulære økonomi er helt sentral for selskaper i varehandelen. Skal de lykkes fremover må de utvikle attraktive ombruksbaserte produkter og tjenester. Det krever nye forretningsmodeller og teknologi som muliggjør sirkulære design-, produksjons-, leveranse-, innbytte- og reparasjonsprosesser.

I prosjektet forsker NORSUS på klima og miljønytten av ombrukssystemer. Hvordan bestemmer man om et produkt skal til ombruk eller til gjenvinning? Teknologi er helt sentral for å operasjonalisere systemet og klima og miljøanalysene vil bli brukt for å sikre et bærekraftig høyteknologisk ombruksystem.

Prosjektet retter seg mot ombruk av møbler, men metoden som blir utviklet skal være overførbar til andre sektorer.

Myndighetenes mål om økt biogassproduksjon vil også føre til økte mengder biorest. En god håndtering av bioresten har betydning både for økonomi, klimagassutslipp og ressurseffektiviteten til verdikjeden, og en god avsetning på bioresten har vist seg å være en betydelig barriere for flere norske biogassanlegg.
Flere steder i landet er det i ferd med å etableres biogassanlegg som skal basere seg på nye råstoffer slik som fiskeensilasje og fiskeslam, i tillegg til husdyrgjødsel. Det er begrenset kunnskap om hvordan disse råstoffene påvirker kvaliteten på bioresten, både med tanke på næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer.
Hensikten med prosjektet Biorest fra nye marine råstoffer og husdyrgjødsel: Bruksanbefalinger for landbruket er å bidra til økt kunnskap om hvordan de nye råstoffene til biogassproduksjon påvirker kvaliteten og kommunisere eksisterende kunnskap til landbruket. Dette skal gjøres gjennom å innhente informasjon fra eksisterende anlegg og å gjennomføre prøvetaking og analyse av bioresten på nye anlegg. Dette skal lede frem til en biorestguide for landbruket som skal oppsummere fordeler og ulemper, anvendelsesområder og begrensninger for biorest fra ulike råstoffer.
Videre skal prosjektet oppskalere kunnskapen fra enkeltanlegg til et nasjonalt nivå og utvikle en nasjonal anbefaling for hvordan ulike biorestprodukter bør anvendes med utgangspunkt i lokalisering og kvalitet.

Prosjektet skal levere en livsløpsvurdering (LCA) av produktet Webex Desk Pro. LCA-en skal øke Ciscos forståelse om produktets miljøprestasjon. I tillegg kan videokonferanseproduktet bidra til redusert reiseaktivitet lokalt og globalt. Produktets miljøprestasjon skal derfor sammenlignes med relevante alternativer som jobbreiser og flyreiser.

Dette prosjektet skal undersøke hvordan man beregner sirkularitet for aluminium og andre materialer.

The study aims to identify and measure the circular economy potential within different ar-eas, sectors, and industries in the Nordic region, and to analyse and give recommenda-tions on how to unleash this potential.

The project aims to create new knowledge on degradability and potential for unintentional spread and accumulation in the environment of biodegradable and compostable plastic materials, which are currently used or likely to see increased use in Norway.


Further, it aims to determine the extent to which the use of biodegradable and compostable plastics challenges sustainability considerations, when interference with recycling of conventional plastics, littering and spread of non-degraded residues, consumer behaviour, materials and resource use, are considered for the society at large.


Three main research areas will be developed during the project, the first on degradation of biodegradable mulch films in soils under Nordic conditions, the second on fate of biodegradable and compostable plastic materials in waste streams, and the third providing a life-cycle perspective on biodegradable plastic materials in both agriculture and waste streams. Project owner an coordinating research manager: NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Other partners: NORSUS, Grønt Punkt Norge, SIMAS IKS, Norsk Landbruksrådgivning og Landfiks.

Website for the project here.

Dsolve – Senter for forskningsdrevet innovasjon blir ledet av Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT – Norges arktiske universitet. Senterets visjon er å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk. Målet er at tradisjonell plast i disse sektorene kan erstattes med nye bionedbrytbare materiale.

The centre will develop research-based solutions and help the industry to develop sustainable innovations for the global market, including:

  • • Development of new types of plastics (polymers for fibre to twines, nets and ropes etc.)
  • Test strength, durability and degradation of new materials
  • Thorough testing on vessels and fish farms to clarify the strength, durability and degradability of biodegradable gear.
  • Analyse motivation and effect of incentives to use new materials in the seafood industry.
  • Test and analyse the recyclability of materials for the fishing industry.
  • Dissemination of results to make it easier for business actors to use biodegradable materials.

Project owner and coordinating research manager: UiT – The Artic University of Norway. Furtjermore the SFI consists of 14 industrial partners from fisheries, aquaculture and gear suppliers, five national research institutions, four international research institutions, as well as several public agencies and organizations from the fishery- and aquaculture sector participate in the center.

Webside for the project here.

Triple Panel Buildings utvikler et byggekonsept basert på sement, stål og gjenbrukt plast hovedsakelig for utviklingsland på den sørlige halvkule. Byggesystemet skal dermed løse behovet for å hindre plastavfall på avveie, skape arbeidsplasser i flere ledd lokalt, bidra til boligbygging i lav- og mellominntektsland, og handle alt av råvarer lokalt for å stimulere lokaløkonomien. Hovedmålet med dette forprosjektet er en skisse av hvordan bærekraften for byggesystemet skal måles i et globalt perspektiv, en vurdering av Triple Panels prestasjon i henhold til målemetoden, og identifisere hvilke elementer som krever videre undersøkelser.

Kari-Anne Lyng from NORSUS participates as the Norwegian representative in International Energy Agency (IEA) Task 37 Energy from biogas in the period 2020-2021.

Task 37 is an international group working for dissemination of knowledge regarding biogas across the member states. I the period 2019-2021 the following topics are prioritised:

  1. Energy Systems: Biomethane as a transport fuel/Technical requirements for integration of biogas systems into the energy system.
  2. Sustainability and Environment: Green gas certification & sustainability criteria/Good Management Practice of the anaerobic digestion facility.
  3. Integration of anaerobic digestion into processes: Integration of anaerobic digestion into agricultural sector/Increasing the range of feedstocks for anaerobic digestion/Integration of anaerobic digestion into biorefineries

IEA Bioenergy Task 37 develops technical reports about different topics related to biogas, presents case stories for inspiration, and collates statistics and information about biogas and production and use of biogas in each member state.

The Norwegian participation in IEA Bioenergy Task 37 is financed by Enova and by the members of the Norwegian reference group: Greve Biogass, Biokraft Skogn, Biogass Oslofjord, VEAS, NIBIO and Innovation Norway. Read mor about IEA Bioenergy Task 37.