PROJECT

Project leader

Ole Jørgen Hanssen

Duration

01/03/2013 -

28/02/2017

Project manager

Nordisk ministerråd

Funder

Nordisk ministerråd

Nordiske prosjekter om Matsvinn

Tre prosjekter på matsvinn er igangsatt  som en del av nordisk ministerråds «grønn vekst initiativ».
 

Primærproduksjonsprosjektet har resultert i utforming av en definisjon for matsvinn og produksjonstap i primærproduksjon. Ulike metoder for datainnsamling, som er i tråd med denne definisjonen har blitt testet for utvalgte produkter og det er laget et estimat av den totale mengden av tap i primærproduksjonen i de nordiske landene. Resultatene fra prosjektet kan brukes til å identifisere tiltak for å redusere tap i primærproduksjonen.

 
Resultater fra datomerkingsprosjektet viser at tolkningen det er forskjellig tolking av regelverket i de nordiske landene. Det viktig at «siste forbruksdag» som gjelder mattrygghet kun brukes hvor det er nødvendig av hensyn til mattryggheten, dvs. for lett bedervelige matvarer hvor lagringstiden kan føre til en umiddelbar fare for helse selv om produktet lagres korrekt. Studien viser også at det er behov for mer veiledning om hvordan holdbarheten påvirkes etter at emballasjen er åpnet. Det er også gjort en kartlegging av svinn i butikk som viser at forlenget  holdbarhet vil redusere mengden produktsvinn.
 
Prosjektet om redistribusjon og matbanker gir viktige anbefalinger rettet mot redistribusjonsaktører, givere og myndigheter. I prosjektet er det gjort en vurdering av eksisterende lover og regler I de nordiske landene som mulige barrierer eller incentiver for redistribusjon, etablert en felles plattform for økt redistribusjon, laget “Best practices” for å ivareta mattrygghet, organisering, systemer for registrering og sporing.  Prosjektet viser at det er viktig å utvikle bærekraftige finansieringsordninger for redistribusjon for reduksjon av matsvinn og  økt sosial trygghet.
Rapporter fra prosjektet finnes her: