Serving drinks at festivals and events: Which beer cup is best for the environment?

NORSUS has carried out study evaluating the environmental impacts of beer serving using different types of beer cups, based on life cycle assessment (LCA) methodology. The study was commissioned by the largest music festival in Norway, Øyafestivalen and was funded by Handelens Miljøfond. The aim of the project has been to contribute with increased knowledge about the environmental impacts of various solutions for beverage serving, and thus contribute to reducing greenhouse gas emissions and plastic waste. The results show that the return rate and loss of cups after use impacts which type of glass that results in the lowest greenhouse gas emissions. This shows that the festival's system for collection and handling of beer cups, and the extent to which the festival audience returns the cups, influences which solution the festival should choose.

Festivaler som har et engangssystem der ølglassene kastes etter bruk kan oppnå en betydelig klimagevinst ved å innføre et innsamlingssystem og sende glassene til materialgjenvinning, for eksempel gjennom en panteordning.  Bruk av frivillige eller andre til å oppnå en ekstra oppsamling ved å plukke opp ølglass og kildesortere gir en betydelig reduksjon av klimagassutslipp på grunn av reduksjon i svinn. På bakgrunn av studien anbefaler NORSUS at festivaler som ønsker å redusere sin miljøbelastning etablerer gode systemer for innsamling av ølglass, og at de kvantifiserer svinn og returgrad over tid. Bransjen som helhet oppfordres til å utveksle informasjon og erfaringer med hverandre.

The whole report can be found (in Norwegian) here.

Here kan du lese Øyafestivalens sak om rapporten.