Search

News items
21.05.2021

In a presentation on the 4th of May at the SETAC-conference Cecilia Askham, NORSUS, presented findings from the collaboration between PacKnoPlast and MarILCA.

The presentation “How Can Risk Assessment Data for Micro- and NanoPlastics Contaminations Be Generated in a Way That Is Useful for the Development of LCIA Models?” is based on findings from PacKnoPlast and the collaboration with MariLCA.

Cecilia Askham presented the work during the conference session «3.08 – Harmonized Data reporting and analyses in micro- and nanoplastics research».

An impressive group of international researchers have authored this work:

Cecilia Askham, NORSUS AS, Norway
Valentina Pauna, Parthenope University of Naples, Italy
Anne-Marie Boulay, CIRAIG – École Polytechnique de Montréal, Canada
Peter Fantke, Technical University of Denmark
Olivier Jolliet, University of Michigan, United States
Jérôme Lavoie, CIRAIG, UQÀM, Canada
Andy Booth, PhD, SINTEF Ocean, Norway
Claire Coutris, Bioforsk, Norway
Francesca Verones, NTNU, Norway
Miriam Weber, HYDRA Marine Sciences GmbH, Germany
Martina Vijver, CML Leiden University, Netherlands
Amy Lusher, NIVA Norwegian Institute of Water Research, Norway
Carla Hajjar, CIRAIG, Canada
Naiara Casagrande, MARE – Faculty of Sciences and Technology, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

The results presented are also related to work that is being carried out in the projects DSolve and DGRADE.

Report
01.03.2021

This report is a part of the DGRADE project, funded by the Norwegian Research Council and Handelens Miljøfond. It presents the status of ongoing development of the LCA methodology with respect to plastic littering issues and how plastic products can be eco-designed for the avoidance of littering.

This report first summarises knowledge regarding littering, the reasons for it and its consequences. Thereafter, the inclusion of littering within the current LCA methodology and on-going work is described. Finally, a summarised literature review and synopses of research into the littered environment is presented, laying the foundation of eco-design tips for singe use plastic products for the avoidance of littering. The literature review comprises issues such as the amount, composition and location of the litter; research on the litterer, including social, demographic and behavioural factors; and research concerning littered items with reference such as size, form or design, which might influence littering. The literature review forms the basis for identifying independent considerations with respect to the littering potential of a specific item or product group.

The report concludes with suggestions, pointers and advice concerning eco-design, as a contribution to the work on the reduction of littering of single use plastic articles. These suggestions do not apply solely to single use articles and can be relevant in the case of many other product types.

Report
14.12.2020

ReducePack er et Forskningsrådsfinansiert prosjekt, no 296335,  hvor nye alternativer for å redusere plastbruk i matemballasje utredes med hensyn til funksjonalitet og miljøprofil for matvarene (margarin, fersk kylling, prosessert kjøtt og poteter). Formålet med rapporten er å presentere en kartlegging av hvilke metoder som kan omfatte plastforsøplingsproblematikken i et livsløpsperspektiv (LCA) og hvorvidt det er stor risiko for naturforsøpling av matemballasjen undersøkt i ReducePack. Konklusjonen fra rapporten er at det per i dag ikke er gode nok metoder for å inkludere plastforsøpling som del av en helhetlig emballasjestudie på dette nivå. Til gjengjeld er det gjort en kartlegging og kortfattede oppsummeringer av eksisterende forslag til hvordan plastforsøpling på sikt kan implementeres i LCA. Samtidig ble det funnet ut at for matvarene inkludert i denne studien er det ikke en signifikant sannsynlighet at emballasjematerialene vil bli spredt i naturen.

News items
08.12.2020

Endrava and NORSUS have received funding from the Research Council of Norway for the project ‘Klimadult Norge rundt: A workshop tour for knowledge sharing and co-creation of best practice in green nudging’. The main aim of the project is for more municipalities and county municipalities to use nudging as a tool to reduce greenhouse gas emissions. The main aim will be achieved by:

  • Organising a co-creation workshop concept for climate nudging, to be held across Norway with staff from all Norwegian municipalities and county municipalities
  • Publishing a handbook that makes available research on nudging for the reduction of individuals’ greenhouse gas emissions, as well as ideas on practical nudging developed by the municipalities and county municipalities
  • Making the handbook, practices and experiences known

For the launch of the handbook there will be a webinar for all municipalities and county municipalities.

The project starts early 2021 and is concluded by the end of the year.

It is led by Endrava (Sigrid Møyner Hohle) in collaboration with NORSUS (Mona Nilsen).

News items
28.10.2020

PacKnoPlast Task 1.2 has reached a milestone, which is presented in this report The report presents NORSUS’s work om mapping and characterising the different options for waste management alternatives for post-consumer plastic packaging and loss of plastic throughout the value chains. The report also contains a chapter about quality of the plastic reaching the recycling plants.

There is still a lot of work to do, filling knowledge gaps on plastic losses in Norway.

Prosjekt
12.10.2020

Triple Panel Buildings utvikler et byggekonsept basert på sement, stål og gjenbrukt plast hovedsakelig for utviklingsland på den sørlige halvkule. Byggesystemet skal dermed løse behovet for å hindre plastavfall på avveie, skape arbeidsplasser i flere ledd lokalt, bidra til boligbygging i lav- og mellominntektsland, og handle alt av råvarer lokalt for å stimulere lokaløkonomien. Hovedmålet med dette forprosjektet er en skisse av hvordan bærekraften for byggesystemet skal måles i et globalt perspektiv, en vurdering av Triple Panels prestasjon i henhold til målemetoden, og identifisere hvilke elementer som krever videre undersøkelser.

News items
07.10.2020

Two new board members were elected at the Annual Meeting of Emballasjeforsk the 9 th of September 2020, one of whom is our employee, Aina Stensgård, who also coordinates the research areas food and packaging.

«As an environmental researcher, I hope to be able to ensure environmental considerations. At NORSUS, we always try to see the whole picture, and therefore I believe that my main focus will be to ensure the holistic perspective related to the packaging's environmental footprint, so that the goal of environmentally friendly packaging does not come at the expense of other environmental considerations ", says Aina, who is looking forward to being part of Emballasjeforsk.

News items
24.09.2020

MarILCA – Marine Impacts in LCA - will contribute to integrating potential environmental impacts of marine litter, especially plastic, in Life Cycle Assessment (LCA) results.

This will lead to a more comprehensive picture of potential environmental impacts in order to identify trade-offs associated with the use of plastic and other materials in a product system. The project started in 2019 and will run until 2025. It was initiated by researchers from CIRAIG, PUCP and NTNU. 

The PacKnoPlast project will run for 3 years and will develop a knowledge-based, objective decision-support tool to reduce or eliminate plastic use in food packaging where this is advantageous for sustainability. Based on the nature of a product and the functional requirements of the packaging, the tool will establish where plastic packaging could be justifiable in the sustainability perspective, and feed into investigations of possible alternatives where it is not. 
 
This should contribute to reducing the use of plastic, by ensuring that plastic is only chosen when it is best, due to reductions in food waste and environmental impacts compared to alternatives.  

NORSUS is the project manager for PacKnoPlast, and in collaboration with NIVA and NIBIO, findings from this project will contribute to the MarILCA project.

News items
07.09.2020

On August 24th, a popular Norwegian TV series addressing a range of societal facts and myths, scrutinised recycling and source sorting. Our Head of Research Hanne Lerche Raadal was interviewed to explain how climate accounting is conducted for recycling systems. .

Prosjekt
05.06.2020

Prosjektets overordnete ide er å bidra til å redusere det økende plastforbruket og miljømessige utfordringer knyttet til plast ved å utvikle mer bærekraftige emballeringskonsepter, i verdikjeden, uten at dette reduserer matkvalitet og øker matsvinnet. Økende plastforbruk og forsøpling er et stort samfunnsproblem. FNs bærekrafts mål om ansvarlig forbruk fokuserer både på å redusere matsvinn og avfall. Valg av emballasje bør gjøres utfra begge disse perspektivene – hindre matsvinn og resultere i minst mulig miljøbelastning.

NORSUS sitt oppdrag i prosjektet er å bidra med miljøvurderinger basert på livsløpsmetodikk. I prosjektet skal alternative emballasjeløsninger valgt av prosjektgruppen, fra emballasjematerialenes råvareutvinning til og med enten forbrenning eller materialgjenvinning av brukt emballasje miljøvurderes. I tillegg skal miljøpåvirkningen knyttet til endring i svinn av matvaren som emballeres sammen kobles med livsløpsvurderingen til emballasjen slik at resultatet blir en helhetlig vurdering av emballasjens miljøpåvirkning.