Search

Prosjekt
29.11.2022

The research project «GreenPlantFood » (Green technology for plant-based food) er et forskningsprosjekt som har som viktigste formål å legge til rette for implementering av grønn teknologi i form av utvikling av sunne, plantebaserte matprodukter med lav miljøbelastning i Norge og hovedsakelig basert på norske råvarer. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og prosjektdeltagerne, ble igangsatt i 2022 og vil løpe til utgangen av 2024. Prosjektet er ledet av matforskningsinstituttet Nofima. Institusjonene NMBU, NIBIO, PIK, DTU, iBET og UFT er forskningspartnere og Lantmannen Cerealia, AM Nutrition, Mills, Hoff, Norgesmøllene og Flowfood er bedriftspartnere.

NORSUS will primary be engaged in work package 6 which is about economical, social and environmental sustainability impacts by using plant protein grown in Norway as ingredients in foods, both in fresh, unprocessed and processed form. Specifically, we will improve the methods we use to calculate environmental impacts of grain legumes produced in Norway so that we will have a clearer view of these impacts. We will also look at the impact on nutrition of these products in relation to their environmental impact. Another aspect that will be studied is the impact on social sustainability, in terms of employment and national self-sufficiency, of this plant protein playing a larger part of the Norwegian diet than what is currently has. We will also cooperate with Nibio in studying social and economic barriers and possibilities.  

The project does, in large part, build on results from the research project FoodProFuture (2017-2021) that resulted in an expanded knowledge base on growing, processing, environmental impact and consumer aspects related to the plant protein crops faba beans, field peas, rapeseed and turnip rapeseed.

News items
29.11.2022

On Tuesday, November 15th at the SETAC North America 43rd Annual Meeting, the Microplastic Interest Group (MPIG) en debatt om mikro- og nanoplast, livsløpsanalyse og miljørisikovurdering, som ble ledet av Amila Abeynayaka (Institute for Global Environmental Strategies, Japan), Susanne Brander (Oregon State University), Kara Wiggin, (Scripps University, interessegruppens avgangsstudentrepresentant) og Valentina Pauna (NORSUS).

Amila introduced LCA and LCIA to the participants, which consisted largely of specialists in ecotoxicology and risk assessment.

Susanne discussed the need for integration of risk assessment and life cycle assessment in micro- and nanoplastic assessment and Valentina described the use of ecotoxicity and risk assessment data in LCIA of micro- and nanoplastics, with reference to her and Cecilia Askham's co-authored publications: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160038 and https://doi.org/10.1111/jiec.13312.


On Thursday, November 17th, Valentina presented a paper in the session “New Tools and Wise Perspectives: Advancing Environmental Assessment and Management Through Reflection.”

She introduced her and Cecilia Askham's article, titled “Using information flow analysis to establish key data gaps in assessment of marine microplastic pollution”.

The purpose of the session was to reflect on advancements in environmental assessment since the 1962 publishing of Rachel Carson's, "Silent Spring", therefore, Valentina took the opportunity to describe how progress in science to date has allowed for more feasible and effective interdisciplinary collaboration.

She discussed the need for scientists to interact across disciplines to more efficiently obtain quality and relevant data for holistic environmental assessment which can be helpful in decision-making.

Report
14.11.2022

Det treårige forskningsprosjektet Innovativ avfallslogistikk har hatt som målsetting å generere kunnskap som skal bidra til mer kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for innsamling av avfall fra norske kommuner. Denne rapporten gir en oppsummering av kunnskapen som er generert i prosjektet.

Prosjektet har dokumentert at norske kommuner organiserer innsamling av avfall på svært ulike måter. Dette gjelder både hvilke målsettinger som ligger til grunn for avfallshåndteringen, organisasjonsform, hvorvidt de samarbeider med andre kommuner eller ikke, om de kjøper inn tjenestene eller gjør det i egen regi og hva slags innsamlingssystemer de har valgt (poser, beholdere, biler og drivstoff, nedgravde løsninger og avfallssug og sorteringsanlegg).

For å bidra til kunnskapsbaserte beslutninger har arbeidet i prosjektet bestått av tre hovedtemaer: beregninger av kostnader og miljøpåvirkning fra avfallslogistikk, analyser av innkjøp av tjenester knyttet til avfallslogistikk og analyse av avfallslogistikkens transformative potensial. Resultater fra hver av delene oppsummeres i denne rapporten, og korte sammendrag gis nedenfor.

Beregninger av kostnader og miljøpåvirkning fra avfallslogistikk

Målsettingene knyttet til sirkulærøkonomi og økt og separat utsortering av en rekke avfallstyper har skapt et behov for å kunne simulere hvordan ulike løsninger påvirker kostnader og klimagassutslipp for en gitt kommune eller avfallsselskap. Prosjektet har dermed utviklet en modell som kan beregne kostnader og klimagassutslipp knyttet til avfallsinnsamling fra husholdninger.

I denne rapporten vises ulike eksempler på bruk av verktøyet som demonstrerer hva slags typer analyser som kan gjennomføres med verktøyet og som representerer aktuelle problemstillinger for norske kommuner og avfallsselskaper:

  • Fleksibel innsamling sammenliknet med faste henteider (tettbebygd område)
  • Sammenslåing av beholdere (tettbebygd område)
  • Elektrisk renovasjonsbil sammenliknet med renovasjonsbil på diesel (tettbebygd område)
  • Fra ett skift til to skift per bil (tettbebygd område)
  • Fra to ansatte til en ansatt per bil (tettbebygd område)
  • Bedre utnyttelse av tokammerbil (ruralt område)

Analysene viser at verktøyet er egnet for å finne ut hva som er de største kostnadsdriverne og hvor i verdikjeden de største klimagassutslippene oppstår, og hvilke innsatsfaktorer som har størst påvirkning. Resultatene fra casestudiene som er gjennomført viser at optimalisering av systemet med tanke på kostnader i mange tilfeller også vil gi reduserte klimagassutslipp. Andre ganger må det gjøres avveininger mellom økonomiske kostnader og klimatiltak, slik som for eksempel bruk av elektriske renovasjonsbiler, og mellom økonomiske kostnader og service ovenfor innbyggerne, som for eksempel distanse til beholder og avveininger mellom hente- og bringeordning. For å vurdere netto effekt av økt servicegrad, bør det også sees på hvordan sorteringsgraden faktisk påvirker innsamlingsgraden av de respektive avfallstyper, vurdert i et helhetlig perspektiv. I så fall bør økte klimagassutslipp fra innsamling av avfall med økt servicegrad vurderes opp mot potensielle reduserte klimagassutslipp som følge av at mer avfall sorteres ut til riktig behandling.

Innkjøpsanalyser

Innkjøpsanalysene som er gjennomført i prosjektet består av tre hoveddeler: dialog i anskaffelsesprosessen, analyser av gjennomføringen av anskaffelsesprosessen og anskaffelsesperioden og analyser av gjennomførte anskaffelser.

Anskaffelser og innovasjon: Den onde sirkelen

Forskningslitteraturen viser at økt grad av dialog har potensiale til å drive frem innovasjon gjennom felles verdiskaping, bedre samarbeid, økt transparens og økt effektivitet. Prosjektet har sett nærmere på hvorfor dialog er vanskelig i offentlige anskaffelser, og hvordan dette påvirker innovative anskaffelser. Intervjuer med relevante aktører avdekket et mønster der mange fortsetter å gjøre det man alltid har gjort, fordi man i begrenset grad gir og får innspill om noe nytt. Prosessen legger opp til liten grad av feedback, kommunikasjon og oppfølging i anskaffelsen, som igjen forhindrer at man bygger kompetanse. Gitt at målet er innovasjon og kompetanseutvikling, blir dette en ond sirkel. En viktig forklaring ligger i frykten for å gjøre feil med tanke på regelverket om offentlig anskaffelse.

Anskaffelsesprosessen: Den ufullstendige sirkelen

Prosjektet har sett på hvordan kommunene bruker anskaffelsesprosessen til å velge og følge opp leverandører, og lære av leverandørsamarbeid. Gjennom intervjuer ble det observert at det brukes betydelige ressurser på å utarbeide kravspesifikasjonen, og noe mindre på selve konkurransegjennomføringen, mens det brukes minst ressurser på kontraktsoppfølging. Dette kan betegnes som en lineær prosess som kan medføre at det i liten grad legges til rette for læring og forbedring. Det foreslås at det implementeres en prosess basert på Plan, Do, Check, Act, eller planlegge, utføre, kontrollere og korrigere for å fremme en lærende organisasjon. Sirkelen med de ulike oppfølgingsaktivitetene kan tilrettelegge for mer kontinuerlige forbedringer og kompetansebygging.

Styring og organisering: Den manglende sirkelen

En analyse av gjennomførte anskaffelser innenfor avfallslogistikk viser at måten kommunene har anskaffet innsamlingstjenestene for husholdningsavfall i stor grad har vært den samme i 30 år. Anskaffelsene er i hovedsak gjennomført etter åpen anbudskonkurranse og pris er vektet høyest blant tildelingskriteriene i kravspesifikasjonene, med noen få unntak. Dette fremmer en markedsøkonomi basert på konkurranse fremfor samarbeid, og viser liten grad av «innovative anskaffelser», noe som kan være en barriere for forbedringer og innovasjon.

Avfallslogistikkens transformative potensial

Avfallsbransjen står i likhet med resten av samfunnet overfor to megatrender som er forventet å skape radikal transformasjon: digitalisering og grønn omstilling. Forskningslitteraturen peker på noen sentrale dimensjoner og egenskaper for å oppnå transformasjoner: ‘retning’, ‘koordinering’, ‘etterspørsel’ og ‘refleksivitet’.

Når det kommer til retning og koordinering observeres et «fragmentert landskap», det vil si at kommuner har organisert avfallsinnsamlingen på svært ulike måter. Den norske kommunestrukturen med mange små kommuner og tradisjon for siloorganisering i kommunesektoren representerer dessuten et sårbart utgangspunkt for transformative endringer. Aktører med innovative ambisjoner opplever likevel at det er rom for endringer. Det er eksempler på aktører som får til mye, men manglende koordinering og mekanismer for oppskalering på tvers av kommuner synes å utgjøre sentrale barrierer for transformativ endring. Resultater fra prosjektet viser at det det ligger et potensiale i økt koordinering både internt i og mellom renovasjonsselskapene, samt eksternt i samspillet mellom offentlig og privat sektor

Når det gjelder etterspørsel og refleksivitet har prosjektet pekt på hvordan eierskap av, og investeringer i, fysisk infrastruktur kan føre til innlåsing i eksisterende forretningsmodeller og dermed hindre videre utvikling. Dette gjelder også økende grad av kildesortering, som krever en omfattende logistikkstruktur. Beregningene utført ved hjelp av verktøyet har vist at tilsynelatende små beslutninger kan ha stor påvirkning, og valg av biler og beholdere, både i egen regi og langvarige kontrakter, skaper langsiktige bindinger og strukturer som er krevende å endre. Det er derfor viktig å redusere risiko for overetablering av anlegg og utstyr. Dette kan gjøres ved hjelp av økt samarbeid, dialog og refleksivitet i form av mulighet til å justere kursen underveis, både med tanke på nye løsninger og eventuelt endringer i kontraktsperioden.

Konklusjon og videre arbeid

Prosjektet har utviklet modeller som kan bidra til økt kunnskap om avfallsinnsamling og hvordan denne kan forbedres, både når det gjelder kostnader og klimagassutslipp, og knyttet til hvordan gjennomføre og følge opp innkjøp av tjenester knyttet til avfallsinnsamling. Videre peker prosjektet på noen utfordringer knyttet til et «fragmentert landskap», det vil si den store variasjonen i hvordan kommunene organiserer og gjennomfører avfallsinnsamlingen, og som kan oppleves som en begrensning mot både felles og egen kompetanseutvikling og innovasjon. Disse barrierene kan reduseres ved å være bevisst på utfordringene og å sørge for samarbeid mellom kommuner og internt i kommunale etater, mellom kommuner og på tvers av privat og offentlig sektor. Disse innsiktene fra prosjektet vil kunne bidra til bedre beslutninger dersom de implementeres av kommuner og avfallsselskaper.

I et fremtidig arbeid er det ønskelig å koble sammen estimering av kostnader og klimagassutslipp med kunnskap om innkjøpsprosessen. Bruken av et slikt verktøy kan bidra til økt bevissthet og transparens om kostnader i innkjøpssitasjonen, og dermed redusere økonomisk risiko og oppnå en fornuftig kostnadsfordeling. Dette kan potensielt åpne opp muligheten for å øke fokus på miljø og kvalitet som innkjøpskriterier.

Videre er det viktig å understreke at innsamling av avfall ikke kan sees isolert fra hele avfallssystemet, og at økt utsortering og investering i gjenvinningsanlegg ikke bør være en barriere for å jobbe med avfallsminimering, økt gjenbruk og redusert forbruk. I det videre arbeidet vil det derfor være interessant å undersøke nærmere hvordan innsamlingssystemene kan bidra til økt utsortering, økt gjenbruk og redusert forbruk. I tillegg vil det være aktuelt å gjennomføre analyser som ser på sammenhenger mellom avfallssystemet og forbruksmønstre. Kommunene og avfallsselskapene kan med slik kunnskap i større grad bidra med en mer helhetlig tilnærming i overgang til en mer sirkulær økonomi. 

News items
14.11.2022

Har du forskningserfaring eller prosjektledererfaring innen bærekraftsvurdering eller sirkulærøkonomi? Vil du jobbe med kolleger dedikert til grønn omstilling gjennom forskning? 

Vi søker forskere med bakgrunn innen LCA, materialstrømsanalyse, verdikjedeanalyser, bærekraftsvurderinger generelt, industriell økologi eller sirkulærøkonomi. Hvis du ikke har doktorgrad ønsker vi solid erfaring som prosjektleder.

Søknadsfrist: 7. desember 2022

Se annonsen her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=280800001

News items
04.11.2022

NORSUS conducts holistic sustainability research. We develop methods to assess the sustainability of products, services and practices in different fields and how to implement sustainable solutions in society. Together with companies and public actors, we map and reduce environmental impacts, moving society in a sustainable direction.

We are pleased to now launch a new channel for sharing important news, results and general information regarding our sustainability research. The newsletter will contain a selected digest of our activity and be published three times a year.

Sign up for updates!

News items
03.11.2022
Meld. St. 5

The Norwegian Government has, in its long-term plan for research and higher education 2023 – 2032, launched two national «societal missions». One of these is sustainable feed. This topic is within NORSUS’s core competence and is a priority area for our institute. We work with this topic in several research projects.

The sustainable feed «societal mission» is described as follows [our translation]: «The Government has set a target that all aquaculture and animal feed shall be sourced from sustainable sources and contribute to a decrease of greenhouse gas emissions in food systems. Population pressure, pressure on land and resources and less reliable supply chains pose a risk to national food security. The societal mission on sustainable feed shall contribute to new and innovative solutions to exploit resources in a more efficient manner. In addition, the mission will give important contributions to the targets that Norway has set in the areas of climate, food production, employment, and value creation. The final setting of the main target and the quantification and further development of sub targets will be done in a design- and implementation phase in 2022/2023.

According to statistics, Norwegians consumed on average 54,9 kg meat per capita (estimate from Animalia) and 5,6 kg farmed salmon (estimate from The Norwegian Seafood Federation). There are several sustainability challenges associated with livestock production and aquaculture. The production of feed is associated with most of these challenges. The production of feed causes, among others, greenhouse gas emissions, reduction of biological diversity and social challenges in the production countries. Other challenges include land use, deforestation, resource use, use of chemicals, pollution of air and water and indigenous people’s rights, to name a few. Hence it is important to find out how feed production can become more sustainable.

SYLFEED


NORSUS has conducted research on feed and sustainability in several projects, e.g. in the European (Horizon 2020) research project SYLFEED. In this project, the environmental performance of SylPro®, a high protein fish feed made from algae fed with processed wood, was calculated using LCA methodology. The analyses were done in accordance with the European standard “Product environmental footprint calculation rules (PEFCR) for feed for food-producing animals». Other important feed protein sources were also analysed with the same methodology and compared. The assessments show that SylPro® has a relatively good environmental performance compared to the other protein sources. SylPro® has the lowest greenhouse gas emissions but is does not have the best environmental performance across all impact categories. The assessments also show large variation in results for several of the other protein sources. This means that to make a valid comparison, it is important to get specific information on how the feed is produced and, based on this, calculate the environmental performance of competing protein sources.

Kuer


NORSUS has conducted Life Cycle Assessments (LCA) on livestock and aquaculture production, e.g. in the ongoing research project Livestock . The feed has been extensively researched and the results show that feed production contributes significantly to the environmental impact for pork, poultry and fish. The research in this and similar projects has contributed to increasing the knowledge of the environmental impacts of feed production and enabled identification of measures aimed at improving the environmental performance of meat and farmed fish.

NORSUS will, in cooperation with research and business partners, continually develop projects to analyse the sustainability of sustainable production and consumption of feed and identifying ways to further improve its environmental performance.   

We at NORSUS look forward to contributing to new and innovative research in this field. We seek partners who want to participate in interesting interdisciplinary projects in the area of feed research. If you are interested, please contact Erik Svanes by email erik@norsus.no or phone 


Some of our feed-related publications can be found here:

Modahl, I.S., Brekke, A. (2022). Environmental performance of insect protein: a case of LCA results for fish feed produced in Norway. SN Appl. Sci. 4, 183. https://doi.org/10.1007/s42452-022-05065-1

Møller, H., Samsonstuen, S., Øverland, M., Modahl, I.S., Fjerdingby Olsen, H. 2022. Local non-food yeast protein in pig production–environmental impacts and land use efficiency. Livestock Science, vol. 260, https://doi.org/10.1016/j.livsci.2022.104925

Brekke, A.; Soldal, E. & Johnsen, F.M. (2020). The consistency of protein sources’ environmental performance across LCI data sources and impact assessment methods. 12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCAFood 2020), 13-16October 2020, Berlin Virtually, Germany. DIL, Quakenbrück, Germany. Eberle, U., Smetana, S., Bos, U. (Eds.), 2020. Conference proceedings. ISBN: 978-3-00-067604-8. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP0nfW%5F0%5F6RRXRE&cid=E04FA834AFB66516&id=E04FA834AFB66516%2167672&parId=E04FA834AFB66516%2159394&o=OneUp

Modahl, I.S. & Brekke, A. (2020). Environmental performance of insect protein for fish feed. 12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCAFood 2020), 13-16October 2020, Berlin Virtually, Germany. DIL, Quakenbrück, Germany. Eberle, U., Smetana, S., Bos, U. (Eds.), 2020. Conference proceedings. ISBN: 978-3-00-067604-8. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP0nfW%5F0%5F6RRXRE&cid=E04FA834AFB66516&id=E04FA834AFB66516%2167672&parId=E04FA834AFB66516%2159394&o=OneUp

Brekke, A.; Soldal, E.; Modahl; I.S.; Johnsen, F.M. & Valente, C. (2020). Environmental performance of protein from wood compared to other protein sources. 12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCAFood 2020), 13-16October 2020, Berlin Virtually, Germany. DIL, Quakenbrück, Germany. Eberle, U., Smetana, S., Bos, U. (Eds.), 2020. Conference proceedings. ISBN: 978-3-00-067604-8. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP0nfW%5F0%5F6RRXRE&cid=E04FA834AFB66516&id=E04FA834AFB66516%2167672&parId=E04FA834AFB66516%2159394&o=OneUp

News items
26.10.2022

The construction sector makes an intensive use of primary resources and have a low level of circularity but has a great circularity potential. Traditional demolition is still the most common practice in Europe, but it is well-known that selective demolition (or selective deconstruction or deconstruction) is a preferable approach.

NORSUS has a research collaboration with CERIS at the Instituto Superior Técnico of Lisbon where a web-based platform for construction waste has been established, aiming to calculate the economic and environmental benefits associated with the process of deconstruction and re-use of Construction and Demolition wastes.

Modules C and D are now mandatory when developing EPDs. However, it is a challenge to obtain good, representative data for the environmental impacts linked to dismantling, demolition, material recycling, incineration and landfilling for building products and materials after their end of life. In Germany, a project has been carried out in which the possibility of waste companies/waste handlers preparing a so-called End-of-Life Declaration has been tested. These are intended to be the data source for construction product manufacturers' documentation of module C in EPDs.

Seminar byggningsavfall


We invite you to a seminar where we will present the Portuguese and German approaches and how Norwegian waste actors handle this. A discussion is planned on how we can best obtain representative data for demolition and waste management, and how to proceed to establish a system for data exchange.

Seminar: 27 October 2022, kl. 8.30-11.30, in NHO, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo, Norway.

For enrolment or information requests, please contact: signe.nielsen@epd-norge.no signe.nielsen@epd-norge.no

Byggningsavfall
News items
24.10.2022

Some of those who have worked on the project are (from the left) Karoline Finstad Vold and project manager Gry Bondø in Hamar municipality, and Mona Nilsen and Sigrid Møyner Hohle from NORSUS. Photo: Monica Persson


Large quantities of food are disposed in the care sector. Food waste can be significantly reduced by adjusting orders for the individual resident better, increasing the employee's competence in food and serving, and ensuring proper management support. These findings were among the results of a project NORSUS completed for Hamar municipality.

The project "Reduction in food waste in the Care Sector in Hamar municipality" is financed by Hamar municipality and supported by the Norwegian Environment Agency's climate grant scheme, Klimasats. Hamar established the project to map and reduce food waste at a nursing home and two care homes in the municipality. 

Measuring was done before and after the implementation of specific measures. They showed a food waste reduction of 31 percent from measuring point 1 to measuring point 3 in total for all sections and kitchens. Estimates based on the measurements show that this corresponds to 5.8 tonnes less food wasted annually for the participating units and kitchens. In monetary value, it amounts to almost 250.000 NOK saved, and greenhouse gas emissions will be reduced by 11.6 tonnes CO2equivalents. Nevertheless, much food waste remains - the last measuring point showed that nearly 13 tonnes tonnes of edible food were still wasted annually. These numbers are uncertain estimates, however, partly due to some missing data.

Reports from the employees said it was meaningful and awareness-raising to participate in the project measuring food waste. Some also reported that they adopted the behaviour making them more aware at home. Experiences and results from this project may be transferrable to other institutions within the health and care sector in Hamar municipality.

See the full report

News items
18.10.2022

Anna Woodhouse, Hanne Møller, Erik Svanes og Kari-Anne Lyng participated virtually at the conference LCA Foods 2022 (13th International Conference of Life Cycle Assessment in the AgriFood sector) which was held October 12th-14th in Lima, Peru.

The conference was attended by a global audience of 437 people. More than 250 papers were presented in oral or by posters in a number of topics such as sustainable agriculture, fisheries and aquaculture, crops, fruits, vegetables, meat, dairy, viticulture, nutrition and diets. Other themes included food waste, ecolabelling, databases, food production in the tropics, biological diversity, water use, marine plastic pollution, in addition to improvements in LCA methodology.Anna Woodhouse presented her work on biodegradable agricultural plastics from the project DGRADE – Environmental impact of biodegradable and conventional plastic mulching films, Hanne Møller presented her work on food waste and by-products as animal feed which has been conducted in the project LIVESTOCK-sustainable  livestock productionKari-Anne Lyng also presented results from the LIVESTOCK-project with the poster: The potential impacts on climate change and farm scale economic sustainability from anaerobic digestion of manure.

The conference is global and is held every second year. The topic of the conference this year was «the role of emerging economies in global food security». This is a particularly important conference for NORSUS who work with sustainable production and consumption of food. There has been a lot of scientific progress in the field, as an example the trend is now to analyse whole diets and food systems rather than just single food products.  


News items
11.10.2022

Kari-Anne Lyng, senior researcher at NORSUS and coordinator for our research area biogasparticipated at the Nordic Biogas Conference 3-6. October in Linköping in Sweden.

Konferansen samlet rundt 350 deltakere fra industrien, forskningsmiljøer og organisasjoner, og hadde stort fokus på bærekraft og hvordan den nordiske biogassindustrien kan videreutvikle seg. Kari-Anne holdt en presentasjon med tittel Why biogas solutions are good for the climate.

In her presentation she explained how biogas value chains can contribute to reduction of greenhouse gas emissions, and listed five different measures to develop value chain with the largest climate benefits.

During the conference she also participated in meetings in the international biogas network IEA Bioenergy Task 37 Energy from biogas. Task 37 is an international group working with knowledge sharing about biogas across the member countries.


Kari-Anne Lyng, seniorforsker i NORSUS  på scenen
Kari-Anne Lyng on stage. Photo: Jens Måge