Search

News items
02.12.2020

November 30, the TV program Sirkel-TV went live at Cnytt.no, a website dedicated to circular economy. Prime Minister Erna Solberg was interviewed about her views an circular economy and the program presented various circular economy projects, from Tromsø in the north of Norway to Fredrikstad in the south. NORSUS and Norwegian Center for Circular Economy (NCCE) both contributed by presenting the project Sustainable Innovation through Industrial Symbioses, funded by the Oslofjord Regional Research Fund.

Prosjekt
02.12.2020

Dette prosjektet skal undersøke hvordan man beregner sirkularitet for aluminium og andre materialer.

News items
23.11.2020

The Animalia's annual status report on Norwegian egg and meat production contains in addition to statistics, an article regarding the automation in the meat industry.

Denne fagartiklen inneholder et avsnitt om livsløpsanalyse hvor Animalia refererer til NORSUS artikkel «Life cycle sustainability assessment of a novel slaughter concept» publisert i Journal of Cleaner Production (Meat 2.0 prosjektet) og til RoBUTCHER prosjektet hvor NORSUS jobber med vurdering sosiale påvirkning av ett nytt konsept på slakteriene (sider 34-35). Laste ned here.

News items
23.11.2020

I løpet av 2020 har NORSUS gjennomført livsløpsvurderinger for flere produkter fra Elkem Silicon Products. Foreløpig har Elkem og NORSUS sett på produkter fra tre av verkene i Norge og også frembrakt data og resultater for spesifikke råvarer, som for eksempel kvarts fra Tana.

The products studied are used by manufacturers in various industries – for instance aluminium, the chemical sector, buildings, and energy – to document the environmental performance of products we meet in our everyday life.

Report
23.11.2020

Voss herad ønsket å gjennomføre et prosjekt for å redusere matsvinnet ved et av kommunens sykehjem, Vetleflaten. Prosjektet var en del av et større matsvinnprosjekt hvor målet var å redusere matsvinn hos husholdningene, i dagligvarebutikker og storkjøkken (blant annet hotell) i kommunen. Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratets klimasatsmidler og Voss herad.

Prosjektet ble delt inn i 2 faser, fase 1 var kartlegging av mengde matsvinn, hvor veiing ble gjennomført i avdelingene og analysene utført av NORSUS. Denne kartleggingen dannet statusgrunnlaget med faktiske tall for matsvinn. Gjennom samtaler og workshops ble det identifisert årsaker til at matsvinn oppstår samt identifisert mulige tiltak for å forebygge matsvinn. Fase 2 ble avsluttet med en ny kartlegging av matsvinnet ved Vetleflaten sykehjem, og resultatene fra denne kartleggingen skal danne grunnlaget for videre implementering av tiltak og videre satsning på arbeid med reduksjon av matsvinn i Voss herad. Resultatene etter to veierunder viser at Vetleflaten sykehjem har redusert sitt matsvinn med 25%. I første veierunde var matsvinnet 478 gram/per beboer/per døgn, mens i andre veierunde var matsvinnet redusert til 360 gram/per beboer/per døgn.

News items
19.11.2020

På oppdrag for Miljødirektoratet har NORSUS har laget en veileder for reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren.

I tråd med FNs bærekraftsmål og bransjeavtalen skal matsvinnet i Norge halveres innen 2030. Kommunene har en viktig rolle og mulighet for å bidra til å redusere matsvinnet i sine virksomheter.

Blant kommunenes egne virksomheter er sykehjemmene og lignende boformer de største forbrukerne av matvarer.

  • Å tenke seg at disse virksomhetene kan gå foran med gode eksempler for å redusere matsvinn er ønskelig, men det kan være utfordrende. Det er flere viktige hensyn å ta når kosten til eldre planlegges, sier forfatter av veilederen, seniorrådgiver Mona Nilsen. Den primære oppgaven til pleiepersonell er å yte helsehjelp. Måltider og ernæring er kun deler av denne primæroppgaven, fortsetter hun.

9 trinn for å redusere matsvinn

Veilederen tar utgangspunkt i 9 trinn for å redusere matsvinn i omsorgssektoren:

  1. Vei matsvinnet og følg opp
  2. Menyplanlegging
  3. Porsjonsplanlegging
  4. Fraværsoversikt
  5. Innkjøp
  6. Oppbevaring
  7. Matlaging
  8. Servering
  9. Ta vare på rester

Disse trinnene er basert på erfaringene fra Göteborgmodellen og NORSUS sitt matsvinnarbeid i flere norske kommuner. NORSUS presiserer at hver enkelt kommune og sykehjem likevel må gjøre sine vurderinger og iverksette tiltak som de selv mener er mest praktiske.

Bedre kommunikasjon fører til redusert matsvinn

Å arbeide med å redusere matsvinn i omsorgssektoren omfatter mange mennesker i ulike funksjoner. Våre erfaringer viser at når det oppstår kommunikasjonsproblemer eller kommunikasjonslinjene er utydelige, så får det konsekvenser for arbeidet med å redusere matsvinnet.

Rådene i denne veilederen er rettet mot deg som er kjøkkenpersonell, pleiepersonell og leder. Tipsene lan brukes i sentralkjøkken, mottakskjøkken og serveringskjøkken. Målet er at maten skal spises, ikke kastes. Veilederen inneholder også flere sjekklister og eksempler på skjema som kan brukes.

Veilederen finner du ved å klikke here

Report
19.11.2020

Denne veilederen «Veileder for reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren» er utarbeidet av NORSUS, Norsk institutt for bærekraftsforskning, på oppdrag for Miljødirektoratet.

Veilederen bygger på erfaringer fra flere kommuner og tar for seg spesielle forhold man skal være oppmerksom på ved arbeid med reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren.

Rådene i denne veilederen er rettet mot deg som er kjøkkenpersonell, pleiepersonell og leder. Tipsene kan brukes i sentralkjøkken, mottakskjøkken og serveringskjøkken. Kommunens klima- og energirådgiver kan også ha nytte av veilederen.  Veilederen er også ment som støtte til deg som er med når maten serveres og spises. Målet er at maten skal spises, ikke kastes.

Prosjekt
17.11.2020

The study aims to identify and measure the circular economy potential within different ar-eas, sectors, and industries in the Nordic region, and to analyse and give recommenda-tions on how to unleash this potential.

News items
17.11.2020

NORSUS has started the process of updating the environmental product declarations (EPDs) for six of Borregaard’s products from its biorefinery in Sarpsborg. During this work, the life cycle model of the biorefinery and the upstream value chain will be restructured and modelled in more detail, and the report will contain historical development of the results. The products under scrutiny are speciality cellulose, lignin-based biopolymers, bioethanol, biovanillin and hydrochloric acid. NORSUS will also develop EPDs for lignin-based biopolymers at Borregaard’s plant in Florida, and here a new life cycle model will be made from scratch.

News items
04.11.2020

The explorer has interviewed our Head of Research Hanne Lerche Raadal who explains how our research analysis the total carbon footprint of Norwegian hydropower using Life Cycle Assessment (LCA).