Search

News items
29.06.2022

Director of NORSUS, Ellen-Marie Forsberg, gave today an invited intervention at the 1st European Innovation Area Summit in the European Parliamnent. EU Commissioner for Research, Mariya Gabriel, Members of the European Parliament and other experts gathered to discuss the path forward for the new European innovation agenda. Forsberg argued for building up competence and capacity for Responsible Research and Innovation (RRI) in the implementation of the European Commission's important Missions agenda: To succeed with our grand societal challenges ordinary citizens must be properly involved.

News items
20.06.2022

På engelsk: Our researcher Clara Valente presented “Sustainability of innovative solutions for agri-food processing” at the final consortium meeting in the iNOBox project at Nofima, Stavanger on date 14-15th June 2022. iNOBox-A Technology- and Market-driven Innovation e-Toolbox towards a Sustainable, Competitive & Science-based Agri-Food Industry in Norway, was funded by the Norwegian Research Council in the BIONÆR programme (p.nr 281106). The research was carried out by Nofima, NORSUS, Veterinærinstituttet, University of Liverpool, Campden BRI, University of Zaragosa, TNO and industrial partners were Fjordland, Matvarehuset, Fjordkjøkken, Matbørsen, Advanced Microwave Technologies AMT, ELEA; Hiperbaric, UV Yechnology Ltd, BAMA, Findus, Den Stolte Hane and Hoff. The total project budget was 30 MNOK and the time period was 2018 to 2022. The project focuses on the introduction of “more efficient, profitable and sustainable processing, ensuring the supply of safe, high-quality and nutritious foods in the Norwegian food industry”. Here you can read more.

Our research in the iNOBox project has focused on assessing the sustainability of a selection of innovative food processing technologies which aim to preserve food quality and increase shelf-life by means of environmental and social LCA. The main goal was to show if the introduction of innovative food processing treatment can contribute to enhanced environmental and social performances in the food production chains compared to the conventional food processing alternative.

News items
17.06.2022

What makes a circular livestock system sustainable, and how can this be measured? This was some of the questions discussed by project participants, industry partners and Nordic experts during the gathering in the LIVESTOCK projectin June

A lot of work has already been done in the project, with e.g. development of models and results for each individual livestock system. In the last part of the project, scenarios for 2040 will be created for various trends, and it will be analysed how sustainable these are, both environmentally, socially and economically.

A lot of work has already been done in the project, with e.g. development of models and results for each individual livestock system. In the last part of the project, scenarios for 2040 will be created for various trends, and it will be analysed how sustainable these are, both environmentally, socially and economically.

Some of the topics discussed were the possibilities for transformation towards a circular food system in 2040 compared to the current intensification trend, and how it can affect animal welfare, social aspects for the farmer and the local community, economic effects and what political instruments are needed. The project will continue until the summer of 2023 and the results will be published in scientific articles.

Photo: Håkon Sparre, NMBU

Report
15.06.2022

Denne rapporten er en del av prosjektet Bærekraftig Innovasjon gjennom Industriell symbiose på Øraområdet i Fredrikstad, og viser kartlegging av energi-, vann- og avfallsressurser fra bedrifter/virksomheter på området for året 2018.
Industriell symbiose går ut på at virksomheter innenfor et gitt geografisk område samarbeider om å utnytte ressurser som energi, vann og materialer på tvers av bedriftene så effektivt som mulig. Dette kan for eksempel gjøres ved at avfallsresurser fra en virksomhet utgjør et råstoff for nabobedriften.

Målet med arbeidet har vært å identifisere og kvantifisere energi-, vann- og materialressurser inn til og ut fra bedrifter i Øra-området for å få et bilde på intern sirkularitet på Øra og hvordan Øra bidrar til sirkularitet utenfor området. Dette danner grunnlag til å få oversikt over relevante strømmer som er aktuelle for videreutvikling innenfor industriell symbiose på Øra, samt hvordan Øra-området i seg selv bidrar til sirkularitet i samfunnet.

Rapporten presenterer energi-, vann- og avfallsstrømmer inn og ut av Øra-området i 2018, som grunnlag for å vurdere potensialet for økt ressursutveksling mellom bedrifter. Bedriftene på Øra ble kategorisert i to hovedtyper ut fra om virksomheten hovedsakelig omfatter behandling og gjenvinning av avfallsressurser (gjenvinningsbedrifter) eller om de tilhører mer typisk prosessindustri eller vareproduserende industri (produksjonsbedrifter). Det ble utviklet et spørreskjema til bedriftene i Excel, med formål om å kartlegge inngående og utgående ressursstrømmer, samt ressursutvekslingen mellom bedriftene. Spørreskjemaet ble sendt til bedriftene i juli 2020, og deretter revidert flere ganger parallelt med datainnsamlingen.

Totalt energibruk på Øra-området i 2018 var ca 700 GWh, fordelt på energikildene/-bærerne naturgass (ca 260 GWh), damp fra avfallsforbrenning (220 GWh), elektrisitet (185 GWh) og olje (30 GWh). produksjonsbedriftene står for det klart største energibehovet, sammenlignet med gjenvinningsbedriftene, og dampproduksjonen fra avfallsressursene bidrar med en vesentlig andel (220 GWh) av energibehovet til disse. Energiressursene ut fra Øra består i stor grad av spillvarme fra vannstrømmer, som utgjør ca 224 GWh tapt energi. I tillegg leveres energiressurser ut fra Øra i form fjernvarme/fjernkjøling (72 GWh), elektrisitet (8 GWh) og biogass til transport (18 GWh).


De største avfallsressursene inn til gjenvinningsbedriftene utgjøres av metaller (280 000 tonn) og kasserte kjøretøy (71 000 tonn). Dette, sammen med andre avfallsressurser som batterier og glass bidrar til at de samme bedriftene sender ut ca 295 000 tonn resirkulert materiale som går inn i sirkulære verdikjeder utenfor Øra. Det går også en intern sirkulær ressursstrøm på ca 5000 tonn metaller fra gjenvinningsbedriftene til produksjonsbedriftene. Avfallsstrømmene metall, kasserte kjøretøy, restavfall og batterier leveres til gjenvinning på Øra og utgjør henholdsvis 34%, 32%, 6% og 82% av totale mengden av tilsvarende avfallstyper generert i Norge. Dette viser at Øra utgjør et nasjonalt sirkulært senter for denne type avfall.
Totalt vannforbruk på Øra var ca 2,7 mill m3 med drikkevannskvalitet (levert fra FREVAR), og ca 13 mill m3 såkalt Glomma-vann. Vannstrømmene går hovedsakelig til produksjonsbedrifter som Kronos Titan, Adesso, Unger og Reichhold, for deretter å slippes ut igjen i Glomma eller som avløpsvann til FREVAR. Vannressursene utgjør per i dag et vesentlig mer lineært system enn tilsvarende systemer for energi og avfallsressurser.

News items
14.06.2022

From January 1, 2023, there will be new and stricter requirements for separation of food waste and plastic waste! 

This applies to municipal waste (households and industry) and agricultural plastic. 

Read more about the requirement on regjeringen.no

The municipalities must achieve a sorting rate of at least 55% from 2025, 60% from 2030 and 70% from 2035. NORSUS (back then, Østfoldforskning) carried out the impact assessment together with Mepex in 2017, and has therefore contributed to the knowledge base to the design of the regulation

News items
09.06.2022

Pieter Callewaert and Kari-Anne Lyng from NORSUS participates this week at the WasteLCA conference in Italy.

The conference is held for the third time and gathers experts from several countries working with LCA and waste resources.

Pieter gave a presentation with the title Analysing the environmental performance and improvement factors of plastic packaging recycling systems, while Kari-Anne has presented Collection system's impact on environmental performance of the waste management system.

Kari-Anne presented the environmental impact associated with various collection systems for food waste and plastic, which are results from the research projects Innovative Waste Logistics and DGRADE. The analysis will be able to provide useful input by introducing stricter sorting requirements for food waste from households.

Pieter and Kari-Anne agrees that this type of conferences is important for international networking and professional development.

“At this conference we meet researchers working with the exact same topics as we do, and we get valuable input to assessments that we are working with."

Pieter at WasteLCA conference in Italy
Pieter Callewaert and Kari-Anne Lyng at WasteLCA conference in Italy
News items
03.06.2022

Som ein del av SYLFEED-prosjektet, har NORSUS-forskerne Ingunn Saur Modahl og Andreas Brekke nettopp publisert ei studie på insektprotein. Artikkelen undersøker miljøbelastningane for seks verdikjeder, der protein frå mjølorm og svart soldatfluelarve er tenkt brukt til fiskefôr. Verdikjedene er ulike ved at insekta er avla i ulike land og har fått forskjellig mat. Studien kombinerer inventardata frå allerede publiserte studiar, og det er difor lagt vekt på å bruke konsekvente systemgrenser, metodevalg, bakgrunnsdata og indikatorar. Resultata viser at insektmaten er spesielt viktig for miljøbelastningane for insekt som lever på vekster som er dyrka spesielt for larvene, og som i utgangspunktet har ein høg økonomisk verdi. Protein frå insekt som blir mata med ‘grønnsaksavfall’ (noko som er mest vanleg), har ei klimabelastning som er lik eller mykje lågare enn dei mest vanlege plantebaserte ingrediensane i fiskefôr. Denne forskjellen i miljøbelastning for insektmaten kjem av økonomisk allokering av belastningar for landbruksprodukt. I volum kan insektprotein dekke 10 – 15 % av fôrproteinet som per i dag blir importert til EU. Studien viser også at miljøbelastninga for transport av insektprotein frå land som Nederland, Frankrike og Tyskland til Vestlandet berre vil utgjere ein liten del av den totale miljøbelastninga for proteinet. Les heile artikkelen here.

News items
24.05.2022

For four years, Erik Svanes at NORSUS has been researching on the protein rich crops from peas, beans, and oilseeds. – We have found answers to many of the uncertainties regarding this subject, and the answers are positive, says Svanes.

It is well known that plant protein products in general have a lower environmental impact than products from animal protein such as meat, eggs, dairy products, and seafood. Nevertheless, NORSUS researcher Erik Svanes wanted a more detailed and thoroughly examination of the effect of increased plant protein production.

In the four-year project FoodProFuture, Svanes did research on the protein-rich crops peas, beans, and on the oil and protein rich plants rape and turnip rape (oilseeds). These crops are collectively known as High-Protein Plants (HPP). Svanes worked in collaboration with other research institutions and enterprises, and central questions in the research were: Which role can the HPP have in our food production system? How do natural conditions and the limited agricultural land in Norway affect production? What about consumer habits? And will a change in diet affect anything else than the climate?

The research work being divided into several disciplines, NORSUS was responsible for the sustainability part of the project.

– We aimed to determine how Norwegian grown plant protein affects the environment compared to the food we eat today. The protein in the current Norwegian diet comes mainly from meat, fish, eggs, wheat and dairy products and we were interested in analysing the environmental affect caused by this type of protein food. The same analysis was done on the HPP and products made from these crops developed in the project, explains Svanes.

Another important aspect of the project was to investigate how the processing affected the raw materials. Some of the plant food benefits can be lost if the raw materials are processed in an inefficient way.

Erteåker
A field of peas is a beautiful sight. Thanks to NORSUS research, we also know with certainty that growing peas and other high-protein plants (HPP) like beans and turnip rape will contribute to lower environmental impact than the average Norwegian food protein. PHOTO: Anne Marthe Lundby


Several positive results

According to the research results, food based on HPP grown in Norway gives 5-10 times lower environmental impact than the average Norwegian food protein. This applies not only to climate, but to all environmental categories. The HPP result in far lower emissions and far lower consumption of resources than most other protein food products in Norway.

– In addition, it provides several advantages in agriculture, such as larger crops and less plant disease pressure for the subsequent in the same area, Svanes points out.

Although Norway has a small area of arable land, the population is also low. This means that the amount of arable land per person is on par with the rest of Europe. The research results conclude that HPP can have a significant role in Norwegian food supply and meet 10-15 per cent of protein needs in the future. A transition to more plant protein will also have a beneficial effect on the populations health if it replaces for example meat. Other advantages will be greatly reduced environmental impact, reduced pressure on arable lands in Norway and other countries and make Norway more self-sufficient with food and animal feed.

The research also shows that eating habits, attitudes, and values are very different from person to person and that this has a great impact on their diet. As a result, the environmental impact of the food eaten is very different from person to person. Such knowledge can be used for targeted measures to get consumers to eat more plant-based diets.

– This allows us to help consumers follow the authorities' recommendations for a healthy diet and to eat more environmentally friendly, says Erik Svanes, researcher at NORSUS.


Facts

 • Research project FoodProFuture (Innovative and Sustainable Exploitation of Plant Proteins in Future Foods) took place in the period April 1, 2017, to March 31, 2021.
 • The project was supported through the BIONÆR program from Research Council of Norway. Total framework for the project was NOK 39 million, including support from the Norwegian Research Council and the companies' own efforts.
 • Nine national and five international research partners were responsible for the research: NORSUS, NMBU, NIBIO, NTNU, SIFO, NLR, AgriAnalyse, SP (Sweden), JTI (Sweden), LUKE (Finland), VTT (Finland), CSGA (Bulgaria) and SINTEF.
 • In addition, 14 corporation partners from the food industry joined the project: Orkla Foods, HOFF, Mills, Gartnerhallen, BAMA, AM Nutrition, Halogen, Hozokawa (Germany), Norsk Matraps SA, Borregaard, Skala AS.
 • The main objective of the project was to build a knowledge platform for the production and exploitation of Norwegian plant protein resources for healthy and tasty plant-based products with a high protein content
 • The project was divided into a number of disciplines. These dealt with agriculture, processing, health, quality, sustainability, and the consumer perspective, as well as communication.
 • NORSUS conducted the research in sustainability together with the Swedish research institute RISE and in collaboration with the industry and research partners.
 • The research at NORSUS was done by Erik Svanes, as part of his PhD. Svanes has written a report, four articles (two published) and several posts at scientific and other conferences.

Researcher and PhD at NORSUS, Erik Svanes has written a report, four articles (two published) and several posts at scientific and other conferences during the four years of research at FoodProFuture.

PHOTO: NORSUS

   

News items
20.05.2022

Stine Mari Velsvik er forfatter av boka «Bobil. Opplevelser for livet», utgitt i mai 2022. Hun har intervjuet forskningsleder Andreas Brekke om et bobilprosjekt NORSUS gjennomførte for Norges Caravanbransjeforbund (NCB). NORSUS laget et klimaregnskap der bobilen ble sammenlignet med andre transport-, fritids- og ferieformer. Prosjektet var ledet av Brekke.

Download the publication here

I boka gjenforteller Velsvik en del av funnene fra studien når det gjelder hva som er positivt og mindre positivt med bobil i klima- og miljøsammenheng. Hun har også utvidet perspektivet til å se på hvordan bobilferier og bobilbruk generelt kan kreve en mer spartansk tilværelse med mindre bruk av ressurser.

More about the book

Prosjekt
18.05.2022

Sustainable Eaters is a four-year project with support from the Research Council.

Senior Researcher Valérie Lengard Almli at Nofima is the project manager.

The research project is led by Nofima, in collaboration with 26 partners from research, industry, the public sector and non-profit organizations.

Participants in the project: BaRe, Grønt Punkt Norge AS, GS1 Norway, INN – Høgskolen i Innlandet, Karlstad University, Keep-it Technologies AS, Loop, Matprat (Nortura SA), Matvett AS, Mills AS, Multivac AS, NIBIO, NMBU, Nofima, NorgesGruppen ASA, NORSUS, Nortura SA, Orkla Foods Norge AS, OsloMet, Rema Distribusjon Norge AS, Rema 1000, Ruralis, Tromsø Kommune, Tromsø Matsentral, Vitenparken Campus Ås, Wipak Norway og Æra Strategic Innovation AS.

The main goal of the project is to enable and strengthen consumers’ contribution to achieving a sustainable Norwegian food system.

Background

The entire value chain for food must be re-evaluated. The use of resources must be more efficient, food waste must be reduced, and the diet must be adjusted. Reports such as “Klimakur 2030” have pointed to specific measures aimed at consumers to meet these challenges. There is no way around it; consumers must contribute to the shift toward a sustainable food system. To achieve this, we must re-think. There is a need to make changes in consumer behaviour related to food choice, food waste and recycling of packaging materials.

Goal

The main goal of the project is to enable and strengthen consumers’ contribution to achieving a sustainable Norwegian food system.

To enable this, the project aims to:

 • Develop intervention strategies, industry- and policy recommendations for reduced food waste, healthy and sustainable diets, and increased recycling of food packaging.
 • Refine scientific knowledge on what sustainable food means in the Norwegian agroindustry context.
 • Develop knowledge, awareness, and new sustainability habits in the younger generation.
 • Elaborate on industry solutions that support consumers in embracing sustainable behaviours.
 • Optimize the dynamics of the online shopping value chain toward higher resource efficiency, lower food waste, and lower climate impact from producer to consumer.

Organization

The project will carry out the following tasks:

 1. Identify consumer typology and behaviour change
 2. Evaluate behavioural effects on the value chain
 3. Educate young generations and connected citizens
 4. Develop industrial innovations
 5. Project communication and dissemination

The project consists of five work packages and four cases. These are outlined in the figure over this text.