Ekspertgruppa for Biobasert Prosessindustri under Prosess21 har akkurat ferdigstilt sin sluttrapport.

Rapporten gir en innføring i den biobaserte råstoffsituasjonen i Norge. Ekspertgruppen har hatt hovedfokus på tilgjengelighet og verdiskapingspotensialet som ligger i å utnytte massevirke/flis og har videre evaluert tilgangen på og egnetheten av annet biogent råstoff. Videre gis en beskrivelse av den biobaserte prosessindustrien i Norge og konkurransesituasjonen internasjonalt. Økt råstoffutnyttelse og høy verdiskapning pr. tonn trevirke vil bli stadig viktigere for norsk prosessindustri. I rapporten er det gitt oversikt over forbruk, produktkategorier og råstofftyper som benyttes, samt at det er gitt en sammenfatning over nye skogbaserte industriprosjekter.

Rapporten kan lastes ned HER

Prosess21 er et forum etablert for norsk prosessindustri sin klimaomstilling mot 2030 og 2050. Som et ledd i arbeidet, holdt vår forskningssjef Hanne Lerche Raadal presentasjon for ekspertgruppen med tittelen «Karbonintensitet av produkter, LCA beregninger» den 25. mars 2020.