De ulike trinnene i LCA og hvordan NORSUS jobber med disse

Grønn fabrikk

LCA (livsløpsvurdering) er ikke bare en metode, men en metodikk. Dette betyr at det er en samling av flere metoder. Rammeverket for LCA deles inn i fire trinn som beskrives i standarden ISO 14044:De fleste av NORSUS’ LCA-prosjekter inkluderer alle fire trinn, men prosjektene kan likevel ha ulikt fokus:

  • Noen prosjekter handler aller mest om å definere mål og omfang (goal and scope) på en god måte og bidra til å besvare spørsmål som: Hva er funksjonen til sirkulære systemer, hvordan skal vi definere funksjonell enhet, systemgrenser og hvordan skal vi allokere mellom biprodukter?
  • Noen prosjekter handler mest om inventarmodellering, slik som: Hvordan estimere påvirkning fra karbonlagring og modellere biogent karbon, hvordan kvantifisere tap som for eksempel matsvinn, hvordan beregne energipotensialer etc.
  • Noen prosjekter handler mest om utvikling og testing av metoder for vurdering av påvirkning (impact assessment), som innebærer å konvertere inventar til potensiell miljøpåvirkning, for eksempel testing av arealbruk- og biodiversitetsindikatorer og indikatorer for plastforsøpling.
  • Noen prosjekter handler om å finne «svaret», for eksempel: Hva er best av løsning A og løsning B, og hva slags beslutning bør dette føre til for bedriften, oppdragsgiver, myndigheter eller andre i samfunnet?


I de fleste LCA-prosjekter er NORSUS avhengig av samarbeid. Naturlig nok samarbeider vi ofte med bedrifter som ønsker å få en vurdering av sine produkter eller tjenester. I slike prosjekter er det sentralt i fellesskap å definere mål og omfang og å samle inn nødvendig informasjon slik som materialmengder, produksjonsprosesser og transportmåter. Tolkningen av resultatene henger i stor grad sammen med målet i studien, og kommunikasjon av resultatene må tilpasses bedriftens behov. Når det gjelder inventarmodellering og konvertering til miljøpåvirkning, samarbeider vi ofte med fagmiljøer knyttet til det aktuelle temaet, for eksempel biologer eller økologer. Utvikling av nye indikatorer for miljøpåvirkning vil kunne brukes inn i alle typer prosjekter.

Finansiering av tverrfaglige forskningsprosjekter er nødvendig for videreutvikling av LCA. Det er behov for mer forskning både på inventarmodellering og kvantifisering av miljøpåvirkning, og resultatene fra en studie kan fungere som verdifull data inn i nye prosjekter. Prosjekter kan finansieres enten gjennom offentlige finansiører (som Norges Forskningsråd) eller ved at bedrifter eller bransjer tar samfunnsansvar og bidrar til metodeutvikling til det beste for fellesskapet.