Borregaard har mottatt støtte fra Horizon 2020 Flagship programmet til utvikling og kommersialisering av Exilva, Borregaards mikrofibrillære cellulose.

Borregaard har mottatt støtte fra Horizon 2020 Flagship programme til utvikling og kommersialisering av Exilva, Borregaards mikrofibrillære cellulose.

I forbindelse med prosjektet vil Borregaard lede et konsortium av europeiske selskaper og forskningsinstitusjoner bestående av Ayming (Belgia), Chimar (Hellas), KTH (Sverige), Unilever (Storbritannia) og Østfoldforskning (Norge).

Støtten kommer fra Horizon 2020 Flagship programme, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Intensjonen med støtten er å redusere finansiell risiko forbundet med utvikling og markedsintroduksjon av ny teknologi i en kommersiell fase.

Østfoldforskning skal bidra i prosjektet både ved å dokumentere LCA-profilen til sluttproduktene, og ved å gi innspill i innovasjonsprosessen når strategiske beslutninger skal tas.  ”Vanlige” indikatorer som GWP, forsuring, energibruk og vannforbruk skal benyttes, men i tillegg skal også sosialøkonomiske indikatorer brukes.
 
Fra Østfoldforskning vil blant andre forskningsleder Hanne Lerche Raadal og seniorforsker Ingunn Saur Modahl delta i prosjektet. Flere forskere vil kobles på underveis i prosjektet.
 
Her kan du lese mer om prosjektet