Bærekraftig fôr – ny nasjonal satsing i tråd med NORSUS’ kompetanse

Sustainable feed
Meld. St. 5

Regjeringen har i sitt forslag til langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032 lansert to samfunnsoppdrag, hvorav den den ene er bærekraftig fôr, helt i tråd med NORSUS’ kompetanse og satsingsområde fremover. Vi jobber med mat og dyrefôr i en rekke prosjekter.

Samfunnsoppdraget er beskrevet som følger: «Regjeringen har satt seg som mål at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Befolkningsvekst, økt press på arealer og ressurser og mer usikre forsyningslinjer kan sette matsikkerheten under press. Samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr skal bidra til nye og innovative løsninger for å utnytte ressursene bedre. Samtidig vil oppdraget gi viktige bidrag til de målene Norge har satt for klima, miljø, matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping. Den endelige formuleringen av hovedmålet, tallfesting og videreutvikling av delmålene vil utvikles i en design- og implementeringsfase i 2022/2023.»

I følge Animalia spiste nordmenn i 2021 i snitt 54,9 kg kjøtt per person. Til sammenligning spiste vi 5,63 kg oppdrettslaks (estimat fra Norges sjømatråd). Det er flere bærekraftsproblemstillinger knyttet til både kjøtt- og oppdrettfiskproduksjon og fôret står for en rekke av dem. Fôrproduksjon medfører klimagassutslipp, reduksjon av biologisk mangfold, og sosiale utfordringer i produksjonslandene. Dette dreier seg bl.a. om bruk av landareal, avskoging, ressursutnyttelse, bruk av kjemikalier, forurensing av luft og vann, urfolksrettigheter, osv.. Derfor er det viktig å forske på hvordan fôrproduksjon kan bli mer bærekraftig.

SYLFEED


NORSUS har forsket på fôr og bærekraft i mange prosjekter, f.eks. i prosjektet SYLFEED, et europeisk forskningsprosjekt i Horisont 2020-programmet. I dette prosjektet ble miljøprestasjonen av SylPro® (et proteinfôr laget av bakterier fôret med bearbeidet trevirke) beregnet med LCA-metodikken. Analysene ble gjort i henhold til den europeiske standarden PEFCR for «Feed for food-producing animals». Andre viktige fôrproteinkilder ble analysert med samme metodikk og resultatene sammenlignet. Analysene viser at SylPro® har en relativ god miljøprestasjon i forhold til de andre proteinkildene; SylPro® har blant annet de laveste drivhusgassutslippene, men er ikke best for alle miljøskadekategoriene. Analysene viser også at det er stor variasjon i LCA-resultatene for flere av de andre proteinkildene. Det betyr at hvis man skal velge det minst miljøbelastende fôret er det viktig å skaffe spesifikk informasjon om hvordan de aktuelle fôrkildene er produsert og deretter fastslå miljøprestasjon.

Kuer


NORSUS har også gjort LCA på husdyrproduksjon og oppdrettslaks, blant annet i prosjektet Livestock som pågår nå.  Fôret har blitt grundig analysert og resultatene viser at det utgjør en vesentlig del av miljøbelastningen for gris, kylling og fisk. Forskningen i dette og lignende prosjekter har bidratt til å synliggjøre miljøbelastningen knyttet til fôrproduksjon og gitt kunnskap for å identifisere tiltak for å bedre miljøprestasjonen av kjøtt og fisk.

NORSUS vil, i samarbeid med forsknings- og brukerpartnere være med på å utvikle prosjekter for å analysere bærekraftig produksjon og bruk av fôr, samt å finne forbedringsmuligheter for miljøprestasjon.   

Vi ser fram til mye spennende forskning innen dette området. Vi søker partnere for spennende, tverrfaglige prosjekter på fôrområdet. Dersom du er interessert eller har spørsmål, vennligst kontakt Erik Svanes på epost erik@norsus.no eller tlf 97016051. 


Se et utvalg av våre fôrrelaterte publikasjoner her:

Modahl, I.S., Brekke, A. (2022). Environmental performance of insect protein: a case of LCA results for fish feed produced in Norway. SN Appl. Sci. 4, 183. https://doi.org/10.1007/s42452-022-05065-1

Møller, H., Samsonstuen, S., Øverland, M., Modahl, I.S., Fjerdingby Olsen, H. 2022. Local non-food yeast protein in pig production–environmental impacts and land use efficiency. Livestock Science, vol. 260, https://doi.org/10.1016/j.livsci.2022.104925

Brekke, A.; Soldal, E. & Johnsen, F.M. (2020). The consistency of protein sources’ environmental performance across LCI data sources and impact assessment methods. 12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCAFood 2020), 13-16October 2020, Berlin Virtually, Germany. DIL, Quakenbrück, Germany. Eberle, U., Smetana, S., Bos, U. (Eds.), 2020. Conference proceedings. ISBN: 978-3-00-067604-8. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP0nfW%5F0%5F6RRXRE&cid=E04FA834AFB66516&id=E04FA834AFB66516%2167672&parId=E04FA834AFB66516%2159394&o=OneUp

Modahl, I.S. & Brekke, A. (2020). Environmental performance of insect protein for fish feed. 12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCAFood 2020), 13-16October 2020, Berlin Virtually, Germany. DIL, Quakenbrück, Germany. Eberle, U., Smetana, S., Bos, U. (Eds.), 2020. Conference proceedings. ISBN: 978-3-00-067604-8. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP0nfW%5F0%5F6RRXRE&cid=E04FA834AFB66516&id=E04FA834AFB66516%2167672&parId=E04FA834AFB66516%2159394&o=OneUp

Brekke, A.; Soldal, E.; Modahl; I.S.; Johnsen, F.M. & Valente, C. (2020). Environmental performance of protein from wood compared to other protein sources. 12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCAFood 2020), 13-16October 2020, Berlin Virtually, Germany. DIL, Quakenbrück, Germany. Eberle, U., Smetana, S., Bos, U. (Eds.), 2020. Conference proceedings. ISBN: 978-3-00-067604-8. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP0nfW%5F0%5F6RRXRE&cid=E04FA834AFB66516&id=E04FA834AFB66516%2167672&parId=E04FA834AFB66516%2159394&o=OneUp