Hanne Lerche Raadal

Forskningssjef, Seniorforsker

PhD, Sivilingeniør i bygg

 48066654

 hlr@norsus.no

Hanne er forskningssjef i NORSUS og ansvarlig for koordinering av de ulike forskningstemaene, samtidig som hun deltar i relevante forskerprosjekter så mye som mulig.

Hun ble utdannet sivilingeniør (bygglinjen) på NTH (nå NTNU) i 1992. Hun disputerte våren 2013 med sin avhandling «Klimagassutslipp fra elektrisitetsproduksjon. Sporing og bruk i miljørapportering» på NMBU, Institutt for matematiske og tekniske fag.

Hun har jobbet i NORSUS siden 1996, hovedsakelig med oppgaver innenfor dokumentasjon av miljø- og ressurseffektivitet for produkter, prosesser og tjenester med basis i LCA (Life Cycle Assessment)-metodikk, med hovedfokus innenfor energi- og avfallssystemer. Hun har også jobbet mye med hvordan sporingssystemer for elektrisitetsproduksjon kan benyttes i miljødokumentasjon, blant annet gjennom EU-prosjektet RE-DISS II (Reliable disclosure systems for Europe). Resultatene fra forskningsprosjektene blir blant annet benyttet som grunnlag for miljøinnovasjoner i både privat og offentlig sektor, og som grunnlag til virkemiddel- og politikkutforming.

Hanne startet den 1.1.2021 i en deltidsstilling som Førsteamanuensis II på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Her underviser hun i fagene FORN220 (Livsløpsvurderinger – miljøeffekter av energi- og avfallssystemer) og FORN350 (Ressurser i kretsløp – bærekraftig forvaltning av avfallsressurser), samt bistår med veiledning av mastergradsoppgaver.