Søk

Artikler
02.12.2020

Mandag 30. november ble Sirkel-TV presentert på Cnytt.no, en nettavis dedikert til sirkulærøkonomien. TV-programmet inneholder et lengre intervju med statsminister Erna Solberg om økonomien i det grønne skiftet, samt reportasjer fra Tromsø i nord til Fredrikstad i sør. Og nettopp i reportasjen fra Fredrikstad er NORSUS bidragsyter, sammen med Norsk senter for sirkulær økonomi (NCCE) med presentasjon av prosjektet Bærekraftig Innovasjon gjennom Industriell Symbiose (finansiert av RFF Oslofjordfondet), og relaterte aktiviteter knyttet til industriklyngen på Øra.

Prosjekt
02.12.2020

Dette prosjektet skal undersøke hvordan man beregner sirkularitet for aluminium og andre materialer.

Artikler
23.11.2020

I løpet av 2020 har NORSUS gjennomført livsløpsvurderinger for flere produkter fra Elkem Silicon Products. Foreløpig har Elkem og NORSUS sett på produkter fra tre av verkene i Norge og også frembrakt data og resultater for spesifikke råvarer, som for eksempel kvarts fra Tana.

Prosjektene har frembrakt både mer detaljert og ny kunnskap om miljøprestasjonen knyttet til Elkems produksjon. Produktene brukes videre i mange ulike sluttprodukter – i aluminiumsindustrien, kjemisk industri, byggsektoren, eller energisektoren – og prosjektet bidrar således til å dokumentere miljøegenskapene til mange av produktene vi omgir oss med.

Publikasjon
06.06.2020

Denne rapporten er en delrapport i Mulighetsstudiet CCS-klynga på Øra, og det jobbes videre med leveransepakkene i prosjektet. Rapporten dokumenterer status for bruksområder og modenhet ved CCU, samt status for bruk av LCA-metodikk for både CCS og CCU. Det er gjennomført en systematisk litteraturstudie, som omfatter flere kilder/databaser, bl.a. Google Scholar og Scopus, som grunnlag for utvelgelse av relevante studier.

Basert på gjennomgang av relevant litteratur, er status for bruksområder for CO2 fra CO2-fangstanlegg kartlagt. Følgende tre hovedkategorier av bruksområder peker seg ut fordi de forventes å spille en rolle for etablering av CCU i fremtiden:

  • Biologisk konvertering til f.eks. algeproduksjon og kjemikaler
  • Kjemisk konvertering til f.eks. kjemikalier og hydrokarboner
  • Mineralisering, f.eks. til bruk i byggematerialer (betong)

Videre er et stort antall LCA-studier av CCS og CCU blitt gjennomgått som en del av dette arbeidet. CCS peker seg ut som en lovende løsning for reduksjon av CO2-utslipp. CCU kan ikke oppnå samme reduksjonspotensial som CCS, nettopp fordi det ikke fjerner CO2 fra atmosfæren slik CCS gjør. CCU kan heller ikke medføre negative utslipp, men det kan medføre reduksjon i utslipp sammenlignet med alternative løsninger (f.eks. et referansescenario).

Konkrete potensialer for reduksjon av klimagassutslipp som følge av CCU er foreløpig dokumentert i vesentlig mindre grad en CCS. Årsaken til dette er at eksisterende LCA-studier er gjennomført med ulike systemgrenser, noe som gjør sammenligninger vanskelig. Det verdt å merke seg at ingen av LCA-studiene er gjennomført med systemgrenser basert på retningslinjene fra A. Zimmermann et al. (2018). Det anbefales derfor å gjennomføre LCA-studier for CCU basert på disse retningslinjene, noe som vil bli gjort i det videre arbeidet i dette prosjektet.

Prosjekt
05.06.2020

For fjerde år på rad skal Østfoldforskning beregne Borregaards klimagassutslipp i henhold til GHG-protokollen. GHG-protokollen er en internasjonal anerkjent metode for beregning og rapportering av klimagassregnskap for bedrifter og organisasjoner.

Rapportering i henhold til GHG-protokollen skjer i tre ulike omfang, og de refereres til som Scope 1, Scope 2 og Scope 3. Scope 1 omfatter direkteutslipp av klimagasser innenfor egen virksomhet; Scope 2 omfatter indirekte utslipp av klimagasser fra innkjøpt elektrisitet, varme, kjøling og damp; mens Scope 3 omfatter andre indirekte utslipp av klimagasser som skjer andre steder i verdikjeden, f.eks produksjon av innkjøpte materialer. For å få en komplett beregning, rapporterer Borregaard inn sitt forbruk av materialer, kjemikalier og energibærere. Dette danner grunnlaget for beregningen av klimagassutslipp til Scope 3.

Prosjekt
05.06.2020

Elkem har lenge jobbet for å gjøre silisiumprodukter, og alt som kreves for produksjonen av slike, mer bærekraftige og har fokusert på energigjenvinningsløsninger og innsatsmidler med reduserte klimabelastninger. Siden starten av 2020 har Norsus fått være med Elkem på denne jobben. Elkem har fått konkrete henvendelser om ulike typer miljøbelastninger for noen av sine produkter og Norsus har begynt med å modellere verdikjeden for disse produktene. Elkem driver aktivitet i mange deler av verdikjedene for silisiumprodukter og Norsus bidrar til å forstå hvordan systemet fra uttak av råvarer til mellomprodukter hos kunder påvirker miljøet på ulike måter. Silisium er en del av en lang rekke produkter vi omgir oss med, fra mobiltelefoner og batterier til byggevarer og solcellepaneler, og mer miljøvennlig silisiumproduksjon vil ha globale konsekvenser

Foreløpig har samarbeidsprosjektene mellom Elkem og Norsus endt opp med resultater for intern bruk og kommunikasjon mellom bedrifter, men vi ser fram til å kunne dele informasjon om disse prosjektene i framtiden.

Prosjekt
05.06.2020

Hydros virksomheter opererer innenfor alle deler av verdikjeden for aluminium – helt fra råvarer tas ut fra naturen til produkter som inneholder aluminium samles inn for å gjenvinnes – og også når aluminiumen begynner sitt andre livsløp. I tillegg til aktiviteter og mellomprodukter nødvendige i verdikjeden leverer Hydros virksomheter produkter i aluminium til en lang rekke bransjer. I stadig større grad merker de etterspørsel etter miljøinformasjon om sine produkter.

Norsus har siden slutten av 2018 hjulpet Hydro med å dokumentere miljøegenskapene til verdikjedene for pressbolt, valseblokker, tråd, og støpelegeringer, inkludert nye produkter som Reduxa (med garanterte lavere klimagassutslipp i produksjon) og Circal (med en høy andel resirkulert aluminium). Disse produktene finner veien inn i byggevarer som vinduer og fasader, i emballasje, elektriske kabler, og i alle deler av moderne biler. Ved hjelp av EPD-er kan produsentene av ferdigvareprodukter både ta miljøriktige valg for produksjon og innkjøp og levere informasjonen videre til sluttbrukere for deres miljøvalg.  

Publiserte EPD-er fra Hydro Aluminium finnes tilgjengelig hos EPD-Norge og flere vil komme når Hydro Aluminium og Norsus fortsetter samarbeidet om å øke kunnskapen om bærekraften til aluminiumsprodukter.  

Prosjekt
28.04.2020

Siste fullstendige oppdatering av livsløpsmodellen var i 2016, da det vart lagt spesiell vekt på energimiksen i dampsystemet hos Borregaard og detaljering av ligninfabrikken. Dei siste åra er det gjort fleire endringar ved bioraffineriet, og Borregaard ønsker å vidareføre EPDane som går ut i 2021. I dette prosjektet skal difor alle data oppdaterast og det skal lagast nye EPDar, denne gongen også for saltsyre. Parallelt med dette arbeidet ønsker Borregaard å få utvikla EPDar av flytande og tørr lignin frå fabrikken i USA. I samband med dette skal Østfoldforskning bygge opp ein LCA-modell frå botn av.