Søk

Artikler
12.03.2024

I denne litteraturstudien har seniorforskarane Ingunn Saur Modahl og Hanne Lerche Raadal undersøkt miljøeffektane av ulike ruter for karbonfangst og -bruk (CCU). Arbeidet viser at CCU-system der CO2 blir mineralisert (fanga som eit mineral) og erstattar sement har best klimaprofil, og at desse systema gir betre klimaresultat enn system der CO2 berre blir lagra (CCS).

Direkte bruk av fanga CO2, for eksempel til drivhus, har også bra klimaprestasjon. For system som bruker fanga CO2 for å produsere brensel og kjemikaliar er derimot konklusjonane svært avhengig av føresetnadane. Hovedutfordringa for desse systema er at dei treng store mengder elektrisitet for å omforme fanga CO2. Studien viser at produksjon av CCU-brensel eller -kjemikaliar kan vere ein smart mate å omforme og lagre fornybar kraft på i situasjonar med ‘innestengt elektrisitet’, for eksempel for regionar med kraftoverskot og manglande kapasitet i overføringsnettet, eller i framtida når fossile energikjelder ikkje blir brukt til elektrisitetsproduksjon lenger, og den fornybare krafta dermed ikkje kan erstatte fossilbasert elektrisitet uansett. I alle andre situasjoner bør den elektrisiteten som krevst for å omforme CO2 til brensel eller kjemikaliar heller brukast til å erstatte fossilbasert elektrisitet.

Studien har fokusert på å finne pålitelege og kvalitetssikra livsløpsbaserte resultat for klimabelastning og ressursbruk. NORSUS har lagt vekt på å bruke litteratur med anbefalt metodikk når det gjeld systemgrenser, bruk av utvida systemgrenser for å løyse fleir-funksjonalitet og som samanliknar resultata med eit referansesystem.

Forskarane har hatt som mål å lage eit faktagrunnlag, sidan dette temaet i mange tilfelle er debattert, og håper at studien kan gi innspel til framtidig forsking og politiske prioriteringar til beste for klima og ressursbruk. Les heile rapporten her

Denne rapporten er ein leveranse i prosjektet ‘CCUS Verdiskapingspotensialet – næringsutvikling og innovasjon’ for CCUS Norge på oppdrag for tidlegare Viken fylkeskommune.

Publikasjon
22.02.2024

Denne forstudien er finansiert av Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark og de deltagendepartnerne. Vesar (Vestfold avfall og ressurs AS) har vært prosjektansvarlig med NORSUS som prosjektleder.De andre deltagende partnerne er Norsk senter for sirkulær økonom i (NCCE), Universitetet i Sørøst-Norge, Biosynergi AS og VOW ASA.

Det er benyttet Life Cycle Assessment (LCA) -metodikk for sammenligning av klimapåvirkning og bruk av primærenergi for to ulike behandlingsmåter for restavfall: pyrolyse med produksjon av kull og pyrolysegass og avfallsforbrenning. Begge behandlingsmåtene er analysert med og uten karbonfangst og -lagring (CCS). Det er viktig å påpeke at det er foretatt en rekke forutsetninger og forenklinger for gjennomføring av forstudien, og resultatene må vurderes i lys av dette.

Resultatene viser at pyrolyse av restavfall er en interessant behandlingsmåte sammenlignet med forbrenning med energiutnyttelse. For miljøpåvirkningskategorien klimapåvirkning kommer pyrolyse klart bedre ut enn forbrenning dersom CCS ikke inngår. Dersom CCS inngår, er rangeringen avhengig av hvor lagringsstabilt kullet fra pyrolyseprosessen forutsettes å være. Forbrenningsalternativet gir et resultat som ligger mellom de to pyrolysescenariene som forutsetter henholdsvis 100 % og 80 % lagringsstabilt kull. Det er verdt å presisere at pyrolyse kan medføre netto negative CO2-utslipp og dermed fjerning av CO2 fra atmosfæren selv uten fangst og lagring av CO2 fra forbrenning av pyrolysegasen.

Forbrenningsalternativet medfører lavest bruk av primærenergi uavhengig av om CCS inngår. For både forbrenning og pyrolyse øker energibruken ved implementering av CCS fordi både fangstteknologien og transport av fanget CO2 til lagring krever energi.

Det ble gjennomført en workshop for diskusjon av resultatene og relevante problemstillinger for et eventuelt hovedprosjekt den 31.1.2024. Med bakgrunn i dette, anbefales det å jobbe videre med å etablere et FoUhovedprosjekt for mer grundige bærekraftsanalyser for sammenligning av pyrolyse og avfallsforbrenning. Relevante utvidelser og problemstillinger for et hovedprosjekt er oppsummert til å være:

 • Inkludere flere miljøpåvirkningskategorier
 • Inkludere kostnader, eventuelt som en kost-/nytteanalyse
 • Vurdere relevante forbehandlingsmetoder for restavfall før pyrolyse.
 • Vurdere mulig bruksverdi for produsert kull, som for eksempel bruk som sorbent til PFAS-rensing og bruk i metallurgisk industri.
 • Analysere eventuell utlekkingsrate for tungmetaller som oppkonsentreres i kullet.
 • Analysere pyrolyse som en prosess for fjerning av miljøgifter i avfallet.
 • Flere scenarier/alternativer for utnyttelse og bruk av pyrolyseproduktene, som f.eks syngass.
 • Ulike energiutnyttelsesgrader og transportavstander avhengig av spesifikk lokalisering av relevant avfallsforbrennings- og pyrolyseanlegg.
 • Inkludere mere nøyaktige data for anleggene, for eksempel ved å ta med eventuelt støttebrensel for forbrenningsanlegget.
  Videreføring til et hovedprosjekt vil resultere i verdifull kunnskap for å definere avfallsbransjens strategiske veivalg for nye investeringer

Artikler
22.06.2023

12. – 15. juni 2023 gikk den 27-ende CIRED-konferansen av stabelen – denne gangen i Roma. CIRED er den ledende konferansen for distribusjon av elektrisitet. Her møtes nettselskaper (DSOer), leverandører, forskere og andre aktører for å presentere og diskutere viktige temaer for bransjen.

I år var det et spesielt stort fokus på nettselskapenes og bransjens rolle i overgangen til det grønne skiftet – som krever en overgang til fornybar energi, en storstilt utbygging av kraftnettet og en omstilling i hvordan nettselskapene opererer. I år deltok NORSUS med to konferanseartikler.

Irmeline de Sadeleer deltok i en rundebordskonferanse med sitt bidrag «Environmental impacts from power distribution» hvor hun presenterte resultater fra ulike LCA-analyser for nettkomponenter og kraftnett. Hun påpekte spesielt at bransjen bør ha et fokus på å redusere nettap samt anskaffe lavkarbonmaterialer med lang levetid. Dette skapte stor interesse blant deltakerne.

Regina Skattenborg presenterte paperet “What Should DSOs Focus On For Reducing The Impacts On Climate Change When Developing And Operating Electricity Networks? A Case Study Of The Power Distribution Network In A Rural Area In Central Norway”. Paperet er utviklet gjennom det pågående IPN-prosjektet BmB (Bære kraft med bærekraft). Bidragene skilte seg ut på konferansen ved at de var de eneste som adresserte miljøkonsekvensene av utbygging og drifting av kraftnett på en helhetlig måte gjennom å gjennomføre en LCA av et helt kraftnett. Vi ser viktigheten av dette for å være i stand til å ta kunnskapsbaserte grep for å redusere miljøpåvirkningen til nettet.

Artikler
14.03.2023

Karbonfangst og -lagring (CCS: carbon capture and storage) er en måte å redusere klimagassutslipp på ved å fange og permanent lagre karbondioksid (CO2). Karbonfangst og -bruk (CCU: carbon capture and utilization) er en måte å resirkulere karbonet i fanget CO2 på ved å konvertere det til brensel eller andre produkter. Forkortelsen CCUS beskriver systemer som inkluderer både bruk og lagring av fanget CO2.

Denne studien gir først en oversikt over tre utslippskilder for CO2; direkte fangst fra luft (direct air capture), geotermisk kraftproduksjon og industrielle punktutslipp, og den viser hvorvidt CO2-utslippet kan defineres som fossilt eller ikke-fossilt. Deretter presenteres ulike hovedalternativer for bruk av fanget CO2.

Studien gir videre en presentasjon av LCA-metodikk (Life Cycle Assessment), etterfulgt av en grundig beskrivelse av hvordan LCA kan benyttes til å vurdere multifunksjonelle systemer. CCU-systemer er multifunksjonelle fordi de knytter to eller flere produktsystemer sammen. Det ene systemet er kilden til CO2-utslippet, mens det andre er systemet som bruker CO2 som en råvare for å produsere et karbonholdig produkt. Dette medfører at CO2 har en dobbel rolle i slike systemer, fordi det representerer bade et utslipp og en råvare.

Studien anbefaler å benytte systemutvidelse uten substitusjon og å sammenligne CCU-systemet med et referansesystem. For denne typen studier er det spesielt viktig å sette systemgrenser som sikrer at systemene som sammenlignes gir de samme funksjonene til samfunnet. Som hjelp til dette inneholder rapporten en praktisk veileder for bruk av LCA til vurdering av CCU-verdikjeder.

Se rapporten her

Publikasjon
09.03.2023

Denne rapporten er skrevet av NORSUS på oppdrag for Energigass Norge, Avfall Norge, Norges Bondelag, Biogass Oslofjord og Norsk Vann. Hensikten med arbeidet har vært å gi et bilde av mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge med tanke på aktuelle råstoff, teknologiutvikling og klimanytte.

Rapporten er delt inn i tre hoveddeler: teoretisk biogasspotensial fra nåværende og fremtidig råstoffbase med utgangspunkt i dagensteknologi, teoretisk biogasspotensial knyttet til mulig fremtidig teknologiutvikling og klimanytte knyttet til en høyere utnyttelse av biogasspotensialet enn i dag.

I denne rapporten er biogass definert som gasser av biogent opphav som inneholder metan. Energipotensialet fra metan betegnes dermed som biogasspotensial, uavhengig av produksjonsteknologi.
Videre er det lagt som en forutsetning at råstoff som skal brukes til biogassproduksjon er organiske avfallsog sidestrømmer. Energivekster er dermed ikke inklud

Artikler
10.08.2022

CCS (karbonfangst og lagring) er ein måte å redusere klimagassutslepp på ved å fange og lagre CO2, mens ein ved CCU (karbonfangst og bruk) resirkulerer karbonet i fanga CO2 ved å omforme det til nye produkt. Eit CCU-system vil alltid ha fleire funksjonar, difor er det viktig å bruke relevante systemgrenser og definere ei samla funksjonell eining når ein samanliknar CCU med CCS eller med ingen fangst. Bruk av systemutviding sørger for at systema som blir samanlikna leverer dei samme funksjonane til samfunnet.

Denne studien viser at det i dag er meir klimavennleg og energieffektivt å produsere konvensjonelt drivstoff og bruke fornybar energi til å fortrenge fossilbasert kraft enn å produsere drivstoff frå fanga CO2. I tilfelle der ein ikkje fortrenger fossilbasert kraft, kan CCU vere det beste valget. Dette kan for eksempel skje i framtida, dersom produksjonen av fossilbasert kraft blir mindre enn i dag. Artikkelen er gratis og kan lastast ned her

FAKTA

Tittel på artikkelen: LCA of CCS and CCU compared with no capture: How should multi-functional systems be analysed?
Av: Hanne Lerche Raadal og Ingunn Saur Modahl
Publisert i: E3S Web of Conferences, 21. Mai 2022, open access
Lenke: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2022/16/e3sconf_lcm2022_03001/e3sconf_lcm2022_03001.html
DOI10.1051/e3sconf/202234903001

Artikler
20.12.2021

Forskningsprosjektet DIgitalisert Node-trading med GO (DINGO) har vært gjennomført i perioden høsten 2018 til høsten 2021 i et samarbeid mellom Becour AS, NORSUS, Stiftinga Vestlandsforsking, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Østfold Energi, Zephyr AS, Lyse produksjon AS, Sariba AS og Turku School of Economics. Gjennom prosjektet har det blitt utviklet en digital møteplass for store produsenter av grønn energi og bedrifter som vil fortelle omverdenen at de bruker fornybar kraft. NORSUS har ledet arbeidspakkene knyttet til systemutviklingen, og har tatt i bruk innovasjons- og organisasjonsfaglig forskning i gjennomføringen. Systemtenkning, som man også finner i verdikjedeanalyser og LCA, har i tillegg vært viktig for å «knekke koden» med kompleksiteten i forskningsutfordringene knyttet til oppbyggingen av matching mellom produksjon og forbruk av energi.

Les mer om prosjektet her.

Artikler
15.12.2021

Norge er på elbiltoppen i verden! Det er ingen andre land hvor elbiler utgjør en så stor andel av nybilsalget som her. At elbilen er utslippsfri i bruk betyr likevel ikke at elbilen i seg selv er klimavennlig. Ved bruk av livsløpsanalyser kan man vurdere ulike drivstoff/teknologier mot hverandre i et helhetlig perspektiv. Hør vår forskningssjef Hanne Lerche Raadal fortelle om på dette #Klimakvarteret.

#Klimakvarteret arrangeres av Norsk klimastiftelse og er et 15 minutters digitalt foredrag fra en forsker om et tema knyttet til klimaendringer eller klimaløsninger.

Publikasjon
07.12.2021

Waste 2 Power (W2P) – høyverdig energigjenvinning av plastavfall» (High quality energy recovery from plastic waste) is a pre-project (forprosjekt) in the regional development program FORREGION funded by the Research Council of Norway and administrated by Viken county council. The project begun with a collaboration between Vaia Miljø AS and NORSUS.

The project aims to understand the potential for commercializing a Waste to Energy prototype or Waste2Power (W2P) acquired by Vaia Miljø from Italy for energy recovery of waste and establish cooperation with relevant R&D actors. The project includes four main tasks covering the techno-economic analysis of the W2P technology (task 1), the development of an industrial plan based on the availability of plastic waste (task 2), a simplified environmental analysis by Life Cycle Assessment methodology (task 3), and the development of a plan for further research activities (task 4)”

Artikler
29.10.2021

Torsdag 28. oktober var NORSUS representert på Energidagen 2021 en karrieredag for studenter på NTNUs energiteknologiske utdanninger. Den arrangeres av Energi og miljøstudentenes linjeforening og EnergiKontakten. Våre forskere Irmeline de Sadeleer og Pieter Callewaert deltok på NORSUS’ stand der de fikk snakket med spennende og interesserte studenter. Vi er svært fornøyde med arrangementet, og ser frem mot spennende muligheter fremover – både i form av sommerjobb – og etter hvert forskerstillinger.