Søk

Artikler
28.10.2020
PacKnoPlast arbeidsoppgave 1.2 har utarbeidet en rapport om kartlegging og karakterisering av forskjellige avfallshåndteringsalternativer for forbrukernes emballasjeplast og tap av plast gjennom verdikjeden. Rapporten inkluderer også et kapittel om kvaliteten på plasten som når gjenvinningsanleggene. Det er fortsatt flere kunnskapshull å tette om kilder til plastforsøpling fra verdikjeder i Norge.
Prosjekt
12.10.2020
Triple Panel Buildings utvikler et byggekonsept basert på sement, stål og gjenbrukt plast hovedsakelig for utviklingsland på den sørlige halvkule. Byggesystemet skal dermed løse behovet for å hindre plastavfall på avveie, skape arbeidsplasser i flere ledd lokalt, bidra til boligbygging i lav- og mellominntektsland, og handle alt av råvarer lokalt for å stimulere lokaløkonomien. Hovedmålet […]
Artikler
07.10.2020
To nye styremedlemmer ble valgt på årsmøtet i Emballasjeforsk 9. september 2020, hvorav en av dem er vår egen Aina Stensgård, som også koordinerer forskningsområdene mat og emballasje. «Som miljøforsker håper jeg å kunne bidra til å ivareta miljøhensynet. I NORSUS jobber vi alltid med å se helheten, og derfor tror jeg at mitt hovedfokus […]
Artikler
24.09.2020
MarILCA – Marine Impacts in LCA – skal integrere mulig miljøpåvirkning fra marin forsøpling, spesielt plast, i LCA-resultater. Dette vil føre til et mer sammensatt bilde av mulig miljøpåvirkning for å kunne identifisere kompromisser forbundet med bruk av plast og andre materialer i et produktsystem. Prosjektet skal gå fra 2019-2025 og er initiert av forskere fra NTNU, PUCP og CIRAIG.  PacKnoPlast er […]
Artikler
07.09.2020
Folkeopplysningens program Resirkulering på NRK mandag 24. august viet stort fokus til resirkulering og kildesortering. Vår forskningssjef Hanne Lerche Raadal ble intervjuet for å forklare hvordan klimaregnskap beregnes for resirkuleringssystemer. Plastemballasje fikk mye blest fordi ikke alt som kildesorteres blir resirkulert, og klimagevinsten ved resirkulering av yoghurtbegre ble sammenlignet med klimagassutslipp fra flyreiser. Men yoghurtbegrene […]
Prosjekt
05.06.2020
Prosjektets overordnete ide er å bidra til å redusere det økende plastforbruket og miljømessige utfordringer knyttet til plast ved å utvikle mer bærekraftige emballeringskonsepter, i verdikjeden, uten at dette reduserer matkvalitet og øker matsvinnet. Økende plastforbruk og forsøpling er et stort samfunnsproblem. FNs bærekrafts mål om ansvarlig forbruk fokuserer både på å redusere matsvinn og […]
Prosjekt
04.06.2020
PacKnoPlast – Sustainable decision making for food packaging given consumer rejection of plastic er finansiert gjennom Forskningsrådets Brukerstyrt Innovasjonsarena. Formålet med PacKnoPlast prosjektet er å redusere plast som matvareemballasje der dette er hensiktsmessig utfra et bærekraftsperspektiv. Dette skal oppnås ved å vurdere de negative miljøpåvirkninger av bruk av plastemballasje opp mot de spesifikke fordelene den har, for eksempel […]
Prosjekt
04.06.2020
Regjeringens partssammensatte arbeidsgruppe for tiltak for reduksjon av miljøkonsekvenser ved bruk av engangsartikler av plast har levert sin rapport. Det klare budskapet er at tiltak rettet mot et samlet næringsliv kan redusere miljøbelastningen fra engangsplast. Østfoldforskning har, som en del av dette arbeidet, utarbeidet en pilot for et substitusjonsverktøy for vurdering av miljøpåvirkning og forsøplingspotensial fra engangsartikler […]
Publikasjon
19.08.2019
Som en del av arbeidet med avfallsforebygging og emballasjeoptimering i Norge, dokumenteres emballasjeutviklingen årlig på oppdrag av Grønt Punkt Norge med Emballasjeforeningen som prosjektleder. Dette gjøres gjennom Indikator- og Handlekurvprosjektene. Indikatorprosjektet dokumenterer emballasjeutviklingen for ti utvalgte bransjer samt 25 av de største næringsmiddelindustribedriftene målt i innrapportert emballasjebruk (tonn) fra 2011 til 2018. Handlekurvprosjektet er en […]
Artikler
12.02.2019

Gjennom innovasjonsprosjektet Seapack har flere aktører i verdikjeden samarbeidet med forskere fra Nofima og Østfoldforskning om å finne de beste løsningene for en bærekraftig sjømatindustri. Prosjektet er snart ferdig og 27. mars arrangerer vi avslutningsseminar.

(Bilde: Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima)