Søk

Artikler
17.11.2020

NORSUS er godt i gang med å oppdatere miljødeklarasjonane (EPDar) for seks av produkta fra Borregaard sitt bioraffineri i Sarpsborg. I samband med dette skal livsløpsmodellen detaljerast enda grundigare og det skal lagast ein utvida rapport med årsseriar for resultata. Produkta det skal lagast EPDar for er spesialcellulose, lignin, bioetanol, biovanillin og saltsyre. NORSUS skal også utvikle EPDar for ligninbaserte biopolymerar frå ein av Borregaard sine fabrikkar i USA, og her skal vi bygge opp ein analysemodell frå botn av.

Prosjekt
05.06.2020

For fjerde år på rad skal Østfoldforskning beregne Borregaards klimagassutslipp i henhold til GHG-protokollen. GHG-protokollen er en internasjonal anerkjent metode for beregning og rapportering av klimagassregnskap for bedrifter og organisasjoner.

Rapportering i henhold til GHG-protokollen skjer i tre ulike omfang, og de refereres til som Scope 1, Scope 2 og Scope 3. Scope 1 omfatter direkteutslipp av klimagasser innenfor egen virksomhet; Scope 2 omfatter indirekte utslipp av klimagasser fra innkjøpt elektrisitet, varme, kjøling og damp; mens Scope 3 omfatter andre indirekte utslipp av klimagasser som skjer andre steder i verdikjeden, f.eks produksjon av innkjøpte materialer. For å få en komplett beregning, rapporterer Borregaard inn sitt forbruk av materialer, kjemikalier og energibærere. Dette danner grunnlaget for beregningen av klimagassutslipp til Scope 3.

Prosjekt
28.04.2020

Siste fullstendige oppdatering av livsløpsmodellen var i 2016, da det vart lagt spesiell vekt på energimiksen i dampsystemet hos Borregaard og detaljering av ligninfabrikken. Dei siste åra er det gjort fleire endringar ved bioraffineriet, og Borregaard ønsker å vidareføre EPDane som går ut i 2021. I dette prosjektet skal difor alle data oppdaterast og det skal lagast nye EPDar, denne gongen også for saltsyre. Parallelt med dette arbeidet ønsker Borregaard å få utvikla EPDar av flytande og tørr lignin frå fabrikken i USA. I samband med dette skal Østfoldforskning bygge opp ein LCA-modell frå botn av.

Prosjekt
28.04.2020

Siste fullstendige oppdatering av livsløpsmodellen var i 2016, da det vart lagt spesiell vekt på energimiksen i dampsystemet hos Borregaard og detaljering av ligninfabrikken. Dei siste åra er det gjort fleire endringar ved bioraffineriet, og Borregaard ønsker å vidareføre EPDane som går ut i 2021. I dette prosjektet skal difor alle data oppdaterast og det skal lagast nye EPDar, denne gongen også for saltsyre. Parallelt med dette arbeidet ønsker Borregaard å få utvikla EPDar av flytande og tørr lignin frå fabrikken i USA. I samband med dette skal Østfoldforskning bygge opp ein LCA-modell frå botn av.

Publikasjon
02.05.2019

Borregaard would like to increase its internal knowledge on how to handle biogenic CO2 in future LCA-EPD studies. This state-of-the art study regarding the biogenic carbon and biogenic CO2 is carried out in parallel with the competitor analysis of lignin against other products

Artikler
13.03.2019

Andreas Brekke har skrevet et innlegg «What is sustainability, really?» på Exilva-prosjektets blog. Ofte blir ordet bærekraft brukt til å betegne at noe er bra, uten noen spesifikasjon av hva eller hvem det er bra for. Andreas mener det er på tide å legge noe til uttrykket «bærekraft». Du kan lese mer om hva begrepet betyr og hva du trenger å huske på når du snakker om bærekraftige produkter eller løsninger.

Publikasjon
21.06.2017

Denne rapporten er et sammendrag av Borregaards utslipp i henhold til Greenhouse gas Protocol og rapporterer Scope 1, Scope 2 og Scope 3 utslipp for driftsåret 2016. Klimagassutslippene har blitt beregnet i henhold til GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, og inkluderer operasjoner som er under Borregaards kontroll. Det vil si at aktivitet i Norge, Storbritannia, USA, Østerrike og Tyskland er inkludert i beregningene. 

Publikasjon
17.06.2017

The article entitled Testing environmental and social indicators for biorefineries: bioethanol and biochemical production has been published in the International Journal of Life Cycle Assessment (Social LCA in progress).

The purpose of the article was to test indicators for assessing the environmental and social impacts of biorefineries, using the environmental and social LCA methodologies, respectively. This study was performed in the New Norwegian Biorefinery project (NNB) with the aim of generating knowledge on social indicators, in addition to environmental indicators, for lignocellulosic products based on a local biomass feedstock (the period of the project was 2013-2015)”.

Prosjekt
08.11.2016

Arbeidet vil belyse politiske rammebetingelsene for innovasjon i den nye bioøkonomien og fremme samarbeid mellom forskere spesialisert i innovasjon, verdikjedeanalyser og teknologi- og miljøanalyser i Norge, Sverige og Danmark. Næringslivsaktører som TINE, Cambi, Nortura/Norilia og Treklyngen vil delta i prosjektet