Søk

Publikasjon
30.01.2019
Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og helst under 1,5 grader, slik Parisavtalen sier, så haster det med å gjennomføre det grønne skiftet. Mye av politikken og teknologien er på plass. En viktig del er å få folk raskt til å ta dette i bruk. Her kan klimakommunikasjon spille […]
Publikasjon
25.09.2018
Denne rapporten er utført på oppdrag for Norges CaravanBransjeforbund (NCB). Partiet Venstre har flere ganger i forbindelse med forslag til statsbudsjett, senest i fjor høst, foreslått å fjerne de fordelene bobiler har med hensyn til engangsavgift. Bobilbransjen er redd for at det vil bety en dramatisk nedgang i salget av bobiler og kroken på døra […]
Publikasjon
13.02.2018
«Klimavennlige menyer i Fredrikstad kommune» er et prosjekt finansiert av Miljødirektoratets Klimasatsmidler. Bakgrunnen for prosjektet var at Fredrikstad kommune ønsket å få bedre kunnskap om hva som er de beste klimavalgene når organisasjonen kjøper inn matvarer. I tillegg hadde kommunen behov for å kartlegge hva de kommunale virksomhetene trenger av tilrettelegging og kunnskap for å […]
Publikasjon
14.12.2015
Prosjektet ”Beregninger av utslipp fra transport i Tromsø med framskrivinger til 2030 og 2050” har hatt som mål å få en status over utslipp av viktige komponenter i 2014. Det er undersøkt direkte og indirekte utslipp av klimagasser, nitrogenoksider (NOx) og partikler mindre enn 10 mikrometer (svevestøv). Dette skal brukes som grunnlag for å forstå […]
Publikasjon
07.04.2015
Målgruppen for dette inspirasjonsheftet er først og fremst personer i kommunene som ønsker å drive et effektivt kommunikasjonsarbeid om miljø og klima. Heftet er ment som inspirasjon til personer som arbeider med slike spørsmål, men som har en annen faglig bakgrunn enn kommunikasjon. Det er også ment for kommunikasjonsarbeidere som kan lite om miljø og […]
Publikasjon
20.12.2012
Prosjektet Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet, HTH, ble gjennomført 15.8.2012 til 31.12.2012. Det viktigste målet med prosjektet har vært å frembringe faktagrunnlag om hyttefolkets bidrag til verdiskaping på Hvaler, både sett fra næringslivets og hyttefolkets side. Østfoldforskning og Miljøkom AS har i samarbeid gjennomført undersøkelsen. Data kommer fra intervju med et utvalg […]